image banner
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
 • 17/12/2016

  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An được điều chỉnh, bổ sung nội dung

  Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An (ban hành kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh).

 • 17/12/2016

  Điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An

  Căn cứ Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An (ban hành kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5162/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An (ban hành kèm theo Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh)

 • 05/10/2016

  Bổ nhiệm Kế toán trưởng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An

  Theo quy định của Điều lệ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, Kế toán trưởng của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Mặt khác, Điều lệ Quỹ cũng quy định “Kế toán trưởng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ do Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm, thời gian kiêm nhiệm là 3 năm”.

 • 04/10/2016

  Bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An

  Tại cuộc họp ngày 21/12/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, Hội đồng đã thống nhất “Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An kiêm nhiệm”.

 • 19/08/2016

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An

  Ngày 25/7/2016, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐQLQ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.

 • 27/07/2016

  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LONG AN (2014-2016)

  Trong năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đã tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An; Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng cùng với sự tham gia của Lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và tham mưu tổ chức phiên họp lần I của Hội đồng quản lý Quỹ để thông qua các quy định phục vụ cho hoạt động của Quỹ.

 • 31/05/2016

  Thành lập Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An

  Ngày 12/5/2016 vừa qua, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ về việc thành lập Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.

 • 18/11/2015

  Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An

  Sở Khoa học và Công nghệ Long An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.

 • 19/06/2015

  Họp Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Long An lần II/2015

  Ngày 15/6/2015 vừa qua, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đã tổ chức phiên họp lần II của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An với sự tham dự của Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng thuộc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và Quỹ Đầu tư phát triển.

 • 24/10/2014

  Khuyến khích doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KH&CN

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN có hiệu lực từ ngày 01/12/2014. Áp dụng cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thông qua hệ thống quỹ phát triển KH&CN; buộc doanh nghiệp nhà nước hàng năm phải trích từ 3% - 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp;…

 • 15/10/2014

  Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

  UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định số: 3276/QĐ-UBND và Quyết định số: 3085/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An và điều lệ tổ chức và hoạt động; trụ sở của quỹ đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement