image banner
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An
Lượt xem: 156
Ngày 25/7/2016, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐQLQ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.

Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An là bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Quỹ nhằm bảo đảm các hoạt động này đúng theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. Ban Kiểm soát Quỹ bao gồm 3 thành viên được thành lập tại Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 12/5/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ.

Quy chế này bao gồm 9 điều, trong đó Điều 3 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát Quỹ:

- Giúp Hội đồng quản lý Quỹ giám sát hoạt dộng của bộ máy điều hành Quỹ. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ trình Hội đồng quản lý Quỹ thông qua và tổ chức triển khai thực hiện.

- Kiểm tra, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ tình hình thực hiện Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

- Xem xét, trình Hội đồng quản lý Quỹ giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ.

- Trưởng ban Kiểm soát Quỹ hoặc thành viên Ban kiểm soát Quỹ được tham dự các phiên họp của Hội đồng quản lý Quỹ, phát biểu ý kiến về các nội dung thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ và các thành viên của Ban Kiểm soát Quỹ.

Theo đó, Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo hoàn thành công tác kiểm soát theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát và đề xuất các biện pháp để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ.

- Xây dựng quy trình, thủ tục và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu tại Điều 3 của Quy chế này và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ giao.

- Tham mưu về nhân sự của Ban Kiểm soát Quỹ, phân công và điều hành các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Hội đồng quản lý Quỹ giao một cách nhanh nhất, hiệu quả theo thẩm quyền được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Kiểm soát Quỹ:

- Có trách nhiệm tham gia nội dung, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ và thực hiện các công việc được phân công, các công việc thuộc trách nhiệm và lĩnh vực hoạt động.

- Định kỳ hàng tháng, quý tổng hợp tình hình, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giúp Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về công tác kiểm tra, giám sát Quỹ, đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ giải quyết các vấn đề vướng mắc.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về công việc được phân công.

Các thành viên Ban Kiểm soát Quỹ hoạt động thống nhất dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ theo phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Kiểm soát Quỹ. Chủ động chương trình hoạt động theo quyền hạn, nhiệm vụ quy định và có trách nhiệm báo cáo kết quả công việc với Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ theo quy định và theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ./.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1