image banner
Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An
Lượt xem: 125
Sở Khoa học và Công nghệ Long An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.

Theo đó, Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, trừ các trường hợp Quỹ cấp kinh phí, tài trợ và hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Quỹ được áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính) để thực hiện công tác kế toán của Quỹ.

Quỹ thực hiện các chính sách thuế theo Luật thuế và các quy định của pháp luật hiện hành. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tại Chương II của Quy chế, quy định rõ về nguồn vốn hoạt động của Quỹ, các định mức mà Quỹ tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ. Những nội dung này phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đã được ban hành tại Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Long An.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định nguồn kinh phí hoạt động của bộ máy Quỹ:

1. Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ:

a) Thu lãi cho vay của các dự án vay vốn của Quỹ;

b) Thu từ các hoạt động hợp tác với tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ;

c) Thu từ việc sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có);

d) Thu phí từ hoạt động ủy thác (nếu có);

đ) Thu phí từ hoạt động bảo lãnh vốn vay;

e) Thu hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ khác.

2. Thu nhập từ hoạt động tài chính:

a) Thu lãi tiền gửi;

b) Các khoản thu từ dịch vụ tài chính khác.

3. Thu nhập từ hoạt động khác:

a) Các khoản thu phạt;

b) Thu thanh lý, nhượng bán tài sản của Quỹ (sau khi trừ giá trị còn lại và các khoản chi phí thanh lý, nhượng bán);

c) Thu chênh lệch do đánh giá lại tài sản thế chấp khi đơn vị, cá nhân chủ trì dự án không trả được nợ; tài sản hình thành từ vốn ngoài ngân sách và vốn khác của Quỹ;

d) Thu nợ đã xóa nay thu hồi được;

đ) Các khoản thu nhập khác.

Quy định các chi phí cho hoạt động của Quỹ, về quản lý và sử dụng tài sản của Quỹ, các chế độ báo cáo, thanh tra, kiểm tra.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2015. Trong thời gian tới, sau khi Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi thống nhất với Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh về hợp đồng ủy thác và tiến hành ký kết ủy thác, Quỹ đi vào hoạt động, trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, trường hợp cần thiết, Giám đốc Quỹ có trách nhiệm đề xuất Hội đồng quản lý Quỹ thống nhất với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh./.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1