image banner
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Các phòng chức năng

I. Văn Phòng

- CN.Liêu Thụy Hoàng Phương

  CN.Lieu Tuy Hoang Phuong.png

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại : 0908 352 548

Email: hoangphuong@longan.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.

Chi tiết...

 

II. Thanh tra Sở

 

KS.Nguyễn Thanh Thảo

   300724281.png 

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại : 0933 933 133

Email: hoathienthao@longan.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

Thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của Sở và thanh tra nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở; thực hiện chức năng tổ chức phòng chống tham nhũng của Sở. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc về tổ chức, biên chế và hoạt động, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết...

 

III. Phòng Quản lý Khoa học

- ThS.Huỳnh Trung Hòa

     ThS.Huynh Trung Hoa.png

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0272 3522885 - 0918 606 953

Email: trunghoa@longan.gov.vn


- ThS. Trần Thị Thanh Thúy

hinh the Thanh Thuy.jpg

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0272 3832615 - 0904 474 605

Email: thuynguyen34567@longan.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

Giúp lãnh đạo Sở thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghệ.

Chi tiết...


IV. Phòng Quản lý công nghệ

 

- ThS.Trương Như Ý

    ThS Truong Nhu Y.png

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0272 3826249 - 0976205911

Email: ytn@longan.gov.vn


-ThS.Nguyễn Nhựt Thanh
    Thanh 3x4.png
Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0908598084

Email: nnhutthanh@longan.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.


Chi tiết...

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement