image banner
Điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An
Lượt xem: 168
Căn cứ Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An (ban hành kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5162/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An (ban hành kèm theo Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh)

Trong đó, đã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ, cụ thể:

Bổ sung tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5, Chương II của Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh với nội dung:

"Trường hợp bên vay bị tổn thất về tài sản có liên quan đến vốn vay dẫn đến bị khó khăn về tài chính, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định miễn, giảm lãi vốn vay hoặc miễn giảm lãi suất tiền vay theo Quy chế được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và không thuộc đối tượng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Mức độ miễn, giảm lãi phù hợp với khả năng tài chính của Quỹ."

Bổ sung các hoạt động hỗ trợ tại Điểm e, Khoản 1, Điều 5, Chương II của Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ như:

- Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

- Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất-kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí được nêu tại Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Điều chỉnh nội dung "Tổng kinh phí hỗ trợ một số hoạt động nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ hàng năm không quá 10% vốn điều lệ của Quỹ" trong Quyết định số 4381/QĐ-UBND thành "Tổng kinh phí hỗ trợ hàng năm không quá 10% vốn điều lệ Quỹ."

Ngoài ra, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh./.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1