image banner
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LONG AN (2014-2016)
Lượt xem: 119
Trong năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đã tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An; Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng cùng với sự tham gia của Lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và tham mưu tổ chức phiên họp lần I của Hội đồng quản lý Quỹ để thông qua các quy định phục vụ cho hoạt động của Quỹ.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An do ông Mai Văn Nhiều – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Giám đốc Quỹ.Trong thời gian hoàn thiện các dự thảo văn bản trình ban hành, ngày 09/03/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát, điều chỉnh một số quy định đã ban hành trước đó phù hợp với nội dung Thông tư, tham mưu tổ chức phiên họp lần II của Hội đồng quản lý Quỹ thông qua các văn bản điều chỉnh vào ngày 15/6/2015.

Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An thay thế Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An thay thế Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.

Ngày 21/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu tổ chức phiên họp lần III của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An thông qua thành phần nhân sự của Quỹ và các Quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ; Quy chế tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay của Quỹ.

Sau phiên họp, Hội đồng quản lý Quỹ đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ về việc thành lập Ban Kiểm soát Quỹ với các thành viên: Sở Tài chính làm trưởng ban, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh làm thành viên.

Ngày 06/7/2016, Hội đồng quản lý Quỹ đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, trong đó bổ nhiệm bà Hồ Thị Diệp Thúy – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, tham mưu UBND cho chủ trương về nhân sự của Quỹ. Theo chủ trương của UBND tỉnh, ngày 15/7/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-SKHCN phân công công chức kiêm nhiệm công tác của Quỹ bao gồm 03 công chức thuộc các phòng, đơn vị của Sở: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở, Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Đến nay, đã hoàn chỉnh các dự thảo văn bản trình Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét bao gồm: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ; Quy chế tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay của Quỹ; đang phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tham mưu UBND tỉnh bổ nhiệm Kế toán trưởng của Quỹ. Theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Kế toán trưởng của Quỹ sẽ do Kế toán trưởng của Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm, thời gian kiêm nhiệm là 3 năm.

Trong năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã cân đối nguồn vốn hoạt động của Quỹ là 2 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ giao cho địa phương quản lý. Sau khi đầy đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để chuyển nguồn vốn vào tài khoản của Quỹ và đi vào hoạt động./.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1