image banner
Bổ nhiệm Kế toán trưởng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An
Lượt xem: 172
Theo quy định của Điều lệ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, Kế toán trưởng của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Mặt khác, Điều lệ Quỹ cũng quy định “Kế toán trưởng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ do Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm, thời gian kiêm nhiệm là 3 năm”.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp ngày 21/12/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An và chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 2467/UBND-TH ngày 06/7/2016 về việc công chức kiêm nhiệm. Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh Long An quyết định đối với trường hợp bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ sẽ kiêm nhiệm Kế toán trưởng của Quỹ.

Do đó, được sự thống nhất và trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, ngày 14/10/2016, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 4196/QĐ-UBND về việc phân công công chức kiêm nhiệm Kế toán trưởng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An. Theo đó:

- Phân công bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm Kế toán trưởng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.

- Thời gian kiêm nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 15/10/2016.

Kế toán trưởng của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Kế toán.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An sẽ tiến hành đăng ký tài khoản và mã số thuế theo quy định của pháp luật/.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1