image banner
Kế hoạch Triển khai thực hiện các nhiệm vụ góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 42

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung Kế hoạch số 2199/KH-UBND  ngày 14/7/2022  của UBND tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả nhằm phát huy vai trò và hiệu quả của ngành góp phần đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh. 

- Phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều hành nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư.

- Trưởng các phòng, đơn vị tiếp tục quán triệt đến từng công chức, viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. Chủ động đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực mình phụ trách.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Quán triệt, thực hiện đồng bộ, đầy đủ các nhiệm vụ chung được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 14/7/2022. Các phòng, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp cần thiết, đặc biệt là lồng ghép các nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ đã được Giám đốc Sở phân công thực hiện nhằm kết hợp hiệu quả công việc qua đó góp phần đẩy mạnh, cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Nâng cao chất lượng quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số PCI, năng lực quản trị hành chính

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

- Phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến công tác cách cách hành chính, chuyển đổi số; văn hóa, đạo đức công vụ ;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

- Nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đạt ít nhất 70%; 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đạt mức độ 4.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, hoạt động chuyên môn. Kết hợp chặt chẽ việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT với việc thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan và việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình ISO nhằm thúc đẩy cải cách hành chính và tăng hiệu quả ứng dụng CNTT.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên môi trường mạng; Xây dựng cơ sở dữ liệu số về KH&CN của tỉnh Long An.

2. Đẩy mạnh thông tin, minh bạch các quy định pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về KH&CN đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ, cung cấp thông tin, kiến thức về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đối với doanh nghiệp.

- Thông tin kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp liên kết thành cụm liên kết ngành, tạo điều kiện thuận lợi áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy hình thành các chuổi giá trị bền vững.

- Tiếp nhận, kịp thời giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị hoặc đề xuất của doanh nghiệp, người dân về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bằng văn bản, có thời hạn giải quyết cụ thể và công khai kết quả xử lý trên các cổng thông tin điện tử của sở, ngành và địa phương.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chương trình, dự án liên quan đến ưu đãi cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, trình độ và năng lực công nghệ sản xuất thông qua website, hội thảo, hội nghị.

3. Triển khai  hiệu quả các chương trình, đề án, dự án quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN

Tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan đến hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương :

- Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phòng Quản lý công nghệ chủ trì.

- Kế hoạch thực hiện Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (bàn hành kèm thei Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ): Phòng Quản lý Công nghệ chủ trì.

- Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (ban hành Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ): Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì.

- Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học và đổi mới ST giai đoạn 2021-2030 (bàn hành kèm theo QĐ 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ): Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 03/7/2018 hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025: Phòng Quản lý Công nghệ, trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN chủ trì.

- Kế hoạch Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 : Chi cục TC- ĐL-CL chủ trì.

- Vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia 2022.

- Triển khai kế hoạch hỗ trợ các tổ chức sản xuất tập thể, các doanh nghiệp khoa học công nghệ và các tổ chức nghiên cứu tạo ra các sản phẩm sáng tạo trong tỉnh xác lập quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo cơ sở pháp lý về nhãn hiệu cho các đặc sản truyền thống của tỉnh, từng bước bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất, người tiêu dùng trong quá trình hội nhập.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham dự, trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ tại các triển lãm, chợ công nghệ thiết bị (Techmart, Techfest, Techdemo…).

- Hỗ trợ miễn phí việc quảng bá hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua website, các hội chợ triển lãm về công nghệ. Thông tin đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ các công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư KH&CN, phát triển dịch vụ KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp

- Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 881/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh. - Triển khai hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An đến các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để ươm tạo và hỗ trợ phát triển ý tưởng.

- Tiếp tục thực hiện đánh giá, rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ KH&CN cho doanh nghiệp.

- Thu hút nguồn đầu tư xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, kết nối với các doanh nghiệp uy tín, đủ nguồn lực để triển khai Dự án tổng thể Liên kết doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các phòng, đơn vị đề xuất, lồng ghép các nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ tham mưu Giám đốc nội dung, bố trí kinh phí để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 theo yêu cầu chung của tỉnh và yêu cầu cụ thể của đơn vị.

- Giao Văn phòng Sở  theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý), báo cáo năm (trước ngày 05/12),  tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở căn cứ vào nội dung kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch này./.  

P.QLCN-NNB

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1