image banner
Kế hoạch Hội nghị phổ biến, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, Đề án 06, chuyển đổi số và sinh hoạt pháp luật tháng 10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 40

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm triển khai đầy đủ, sát thực tế những nội dung thực hiện cải cách hành chính, Đề án 06 và chuyển đổi số đến công chức, viên chức và người lao động tại Sở cùng thực hiện.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của công chức, viên chức và người lao động góp phần hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

 
2. Yêu cầu
Nội dung tuyên truyền cụ thể, dễ hiểu, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là thực hiện những nhiệm vụ cải cách hành chính, Đề án 06 và chuyển đổi số năm 2023 tại Sở cũng như trên địa bàn tỉnh Long An.
Trong quá trình tổ chức phổ biến, tuyên truyên đảm bảo công chức, viên chức và người lao động tham gia đầy đủ và nắm được những nội dung trọng tâm cần thực hiện.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

a) Về công tác Cải cách hành chính

- Phổ biến các chủ trương, quy định về CCHC của Trung ương, của tỉnh. Những nội dung chính của công tác CCHC.

- Thông tin về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại tỉnh thông qua đó cho ví dụ cụ thể về những địa phương, sở, ngành có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính cần học tập kinh nghiệm.

- Đánh giá công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ, định hướng nâng cao chỉ số cải cách hành chính đến cuối năm 2023.

b) Về nhiệm vụ Chuyển đổi số

- Phổ biến các chủ trương, quy định về chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh. Những nội dung chính của nhiệm vụ chuyển đổi số.

- Thông tin về tình hình thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh thông qua đó cho  cụ thể về những địa phương, sở, ngành có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện chuyển đổi số cần học tập kinh nghiệm.

- Đánh giá thực hiện chuyển đổi số tại Sở Khoa học và Công nghệ, định hướng cần thực hiện trong thời gian tới.

c) Về Đề án 06

- Phổ biến các chủ trương, quy định về thực hiện Đề án 06 của Trung ương, của tỉnh. Những nội dung chính của Đề án 06.

- Thông tin về tình hình thực hiện Đề án 06 tại tỉnh thông qua đó cho ví dụ cụ thể về những địa phương, sở, ngành có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện tốt Đề án 06 cần học tập kinh nghiệm.

- Đánh giá công tác thực hiện Đề án 06 tại Sở Khoa học và Công nghệ, định hướng hoàn thành các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 phân công.

2. Đối tượng tham dự

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết 1684_KH-SKHCN_27-10-2023_TRINH LAI-KH PHO BIEN, TUYEN TRUYEN CCHC, DE AN 06, CHUYEN DOI SO NAM 2023.signed.pdf

VPS-PHHT

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1