image banner
Kế hoạch Triển khai Kế hoạch số 1485/KH-UBND ngày 01/6/2023 về triển khai Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 36
Thực hiện Kế hoạch số 1485/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ thực hiện năm 2023 với mục tiêu và nội dung như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc trong việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mỗi cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phải gương mẫu chấp hành các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng kinh phí, tài sản của cơ quan được giao đúng mục đích, đúng định mức, tiêu chuẩn; tiết kiệm; tham gia đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Đưa công tác thực hiện chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Sở, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

II. Nội dung thực hiện:

- Báo cáo kết quả rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Nghị quyết về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ.

- Phối hợp thực hiện đề xuất sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính theo mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3751/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đổi số Long An năm 2023.

- Ưu tiên bố trí kinh phí đẩy mạnh triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thông qua các chính sách về khuyến khích ứng dụng tiến bộ KHCN, chính sách về hỗ trợ, khuyến khích nâng cao năng suất, chất lượng, đổi mới công nghệ, giúp các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực trong sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ cho ý kiến, thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo đúng chủ trương quản lý nhà nước về công nghệ: ưu tiên khuyến khích các công nghệ tiên tiến, hiện đại sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; hạn chế các công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên, năng lượng.

- Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định.

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

- Rà soát, thực hiện chặt chẽ quy trình thủ tục xét duyệt, thẩm định kinh phí, tổ chức quản lý nghiệm thu đề tài, dự án khoa học đảm bảo đúng quy định, nâng cao chất lượng chuyên môn trong các khâu xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu đảm bảo sử dụng hiệu quả kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học. Từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu./.

Chi tiết Kế hoạch: 833_KH-SKHCN_16-06-2023_KE HOACH-TRIEN KHAI NQ SO 53-NQ-CP.signed.pdf

P.QLCN-NNB

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1