image banner
Chỉ thị về tập trung thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 32

Với thông điệp năm 2023 là "Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới", UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 1, Mục II Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 và quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/8/2021; người đứng đầu sở, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả.

b) Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định hiện hành để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

c) Khẩn trương ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2023 của ngành, địa phương ngay trong Quý I/2023, trong đó bám sát Kế hoạch số 3751/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đổi số tỉnh Long An năm 2023 và các văn bản chỉ đạo liên quan của UBND tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương; ưu tiên bố trí nguồn lực, chủ động tổ chức thực hiện bảo đảm thực chất; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc.

d) Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, các nền tảng số đảm bảo đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phát triển dữ liệu số theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 12404/UBND-VHXH ngày 30/12/2022 về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển dữ liệu số, cung cấp dữ liệu mở, chia sẻ dữ liệu dùng chung theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương. Thực hiện cung cấp dữ liệu theo "Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh" và thường xuyên đề xuất cập nhật Bộ chỉ số phù hợp với điều kiện thực tế; đưa dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh, ứng dụng "Long An IOC" để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, hướng tới mở rộng phục vụ cho lãnh đạo sở, ngành, UBND cấp huyện.

đ) Tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đáp ứng nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tổ chức triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 10095/UBND-THKSTTHC ngày 27/10/2022 về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 11933/UBND-THKSTTHC ngày 19/12/2022 về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử).

e) Thực hiện nghiêm quy định tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống 1022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11448/UBND-VHXH ngày 02/12/2022 về việc chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận, xử lý và trả lời trễ hạn các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số.

g) Tham mưu thúc đẩy phát triển kinh tế số, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các địa phương triển khai các giải pháp mời gọi doanh nghiệp công nghệ số đầu tư, hoạt động tại tỉnh; tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển khai các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành liên quan, các địa phương triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, đưa vào hoạt động các nền tảng số hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh.

- Tính toán, có giải pháp thúc đẩy gia tăng tỷ trọng kinh tế số theo hướng dẫn của Chính phủ.

h) Thúc đẩy triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó ưu tiên đối với các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế...; ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc xác thực, định danh khi mở tài khoản.

i) Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát theo chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 513/UBND-VHXH ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

k) Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 881/KH-UBND ngày 22/3/2022. Tăng cường triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

l) Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng. Phát huy tối đa hiệu quả, đi vào thực chất hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số; đặc biệt là sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, phản ánh kiến nghị qua hệ thống 1022, cài đặt và trải nghiệm ứng dụng "Long An Số"… để thúc đẩy phát triển xã hội số trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, trình Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023  của Ban Chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

b) Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0), để đảm bảo đủ điều kiện theo quy định trong việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

c) Triển khai mở rộng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ bảo đảm hiệu quả. 
d) Triển khai áp dụng xác thực chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động, phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
đ) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xử lý tình trạng SIM rác. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo an toàn mạng lưới và chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân, đảm bảo phủ sóng di động và kết nối hạ tầng Internet cáp quang tới 100% xã, phường, thị trấn.
e) Thường xuyên rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vận hành tập trung tại Trung tâm dữ liệu tỉnh. Hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin tại các sở, ngành, địa phương.
3. Văn phòng UBND tỉnh
a) Khẩn trương triển khai nâng cấp, mở rộng chức năng hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong năm 2023 đảm bảo theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn triển khai Nghị định 42/2022/NĐ-CP; đặc biệt ưu tiên xây dựng Cổng/Trang thông tin điện tử cho UBND các xã dự kiến đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.
b) Theo dõi, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kết nối dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 
c) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông: "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí" (khi Chính phủ triển khai). Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương.
d) Phối hợp thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, địa phương tham mưu ban hành và triển khai cung cấp dữ liệu theo "Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh" đưa vào Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh và ứng dụng "Long An IOC".
4. Công an tỉnh

- Tham mưu, đề xuất kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh (sau khi có Quyết định kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ).

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông: "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí" (khi Chính phủ triển khai).

- Khẩn trương hoàn thành cung cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp, mã định danh cá nhân; các nhiệm vụ về chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân, nhất là thời gian đầu bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; cùng với các sở, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin và truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, để người dân an tâm, sử dụng bảo đảm mọi quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

- Tiếp tục tập trung triển khai ứng dụng định danh, xác thực điện tử (VNEID), tích hợp các dịch vụ thiết yếu để dần thay thế các giấy tờ liên quan đến công dân, phấn đấu nâng tỷ lệ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai hiệu quả Đề án 06; thực hiện báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 theo quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách nhà nước, kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án về chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 theo quy định.

- Phối hợp với đơn vị đầu mối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án của Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm mục tiêu quản lý, theo dõi, đánh giá và hỗ trợ doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện tính tỷ trọng kinh tế số cấp tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.

6. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách tỉnh hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 theo quy định.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế

Tiếp tục triển khai hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

- Sở Y tế phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông: "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí" (khi Chính phủ triển khai).

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tập trung triển khai Kế hoạch số 940/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An, đặc biệt là đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo nhân lực công nghệ số trong lực lượng lao động.

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An, Công an tỉnh tiếp tục thúc đẩy triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

- Phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông: "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí" (khi Trung ương triển khai).

9. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Khẩn trương thực hiện hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai trên phạm vi của tỉnh; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Sở Xây dựng

Triển khai số hóa dữ liệu về nhà ở đã cấp trước năm 2009 theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đề xuất kết nối, chia sẻ dữ liệu về nhà ở với Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

11. Sở Nội vụ

Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thúc đẩy cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An

Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán.

13. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Chủ động tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Mở chuyên mục tuyên truyền định kỳ hàng tuần về chuyển đổi số trên các kênh thông tin hiện có của cơ quan mình.

14. Các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của tỉnh và Đề án 06.

Chi tiết 442_CT-UBND_22-02-2023_Chỉ thị thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06.signed.pdf

P.QLCN-NNB

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1