image banner
Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Long An năm 2021
Lượt xem: 91

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và doanh nghiệp tiếp cận với các khái niệm mới về chuyển đổi số, hình thành nhận thức, thay đổi thói quen ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động của đời sống.
- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số     4081/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh.
2. Yêu cầu
- Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ chung của tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị phải quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực, ngành thuộc phạm vi quản lý.
- Trên cơ sở xác định cụ thể các nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời hạn hoàn thành theo Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động, quyết tâm, tích cực và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp cụ thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động tìm hiểu, trang bị đầy đủ kiến thức về chuyển đổi số và chủ động tuyên truyền cho mọi người cùng hiểu, tham gia; tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sáng tạo, cách làm hay giúp thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị, ngành, địa phương đang công tác.
- Cải thiện chỉ số chuyển đổi số của tỉnh theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh được ban hành tại Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2021 trong Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo) đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Kết quả triển khai thực hiện là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, thực hiện xây dựng chính quyền số    của tỉnh.
- Giới thiệu, hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh các mô hình doanh nghiệp công nghệ số hoạt động hiệu quả, tăng cường tuyên truyền lợi ích từ việc áp dụng các công nghệ số và quản lý, vận hành hoạt động của doanh nghiệp; qua đó, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp mình, đóng góp vào phát triển kinh tế số của tỉnh.
- Phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn người dân tiếp cận với các khái niệm, lợi ích và sự cần thiết của chuyển đổi số trong quá trình phát triển của tỉnh cùng đồng hành với tỉnh trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số, xây dựng xã hội số của tỉnh.
- Tổ chức hoạt động "Ngày chuyển đổi số" nhằm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các nội dung chuyển đổi số đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
3. Thí điểm chuyển đổi số cho 03 phường/xã
Khảo sát, lựa chọn 03 phường/xã trên địa bàn thành phố Tân An, huyện Cần Giuộc và huyện Châu Thành để triển khai thí điểm chuyển đổi số trong năm 2021, với mục tiêu trọng tâm là tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động của UBND phường/xã, ứng dụng công nghệ số vào phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương, tăng doanh thu cho cơ sở sản xuất, cải thiện cuộc sống của người dân.

4. Triển khai giải pháp cải thiện chỉ số chuyển đổi số của tỉnh theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh ban hành tại Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì rà soát, đánh giá mức độ thực hiện các chỉ số chuyển đổi số của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số chuyển đổi số của tỉnh và cung cấp số liệu phục vụ báo cáo khi Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đánh giá chỉ số chuyển đổi số hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Đối với nhiệm vụ thuộc phạm vi các dự án đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển được cấp để thực hiện.
2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số từ nguồn sự nghiệp công nghệ thông tin cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021: 1.560.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). Trong đó:
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số: 660.000.000 đồng.
- Kinh phí thí điểm chuyển đổi số cho 03 UBND phường/xã: 900.000.000 đồng.
3. Các cơ quan, địa phương lập dự toán, sử dụng nguồn kinh phí của cơ quan, địa phương theo đúng quy định để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo danh mục tại Phụ lục I; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả thực hiện Kế hoạch này trước ngày 01/12/2021 và đột xuất khi có yêu cầu.
2. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tại Mục 1 Phần II; theo dõi, hỗ trợ các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tại Mục 2 Phần II; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này trước ngày 31/12/2021 và đột xuất khi có yêu cầu.
3. UBND thành phố Tân An, UBND huyện Cần Giuộc, UBND huyện Châu Thành: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn UBND phường/xã để triển khai thí điểm chuyển đổi số; báo cáo UBND tỉnh kết quả thí điểm trước ngày 01/12/2021 và đột xuất khi có yêu cầu.
4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

5. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết: 1069_KH-UBND_05-04-2021_KH chuyển đổi số năm 2021.signed.pdf

P.QLCN


Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1