image banner
Kế hoạch Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Lượt xem: 182
​Thực hiện Kế hoạch số 1027/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

1. Mc đích, yêu cu
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động để chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong cơ quan; nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác An toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Đảm bảo thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan đạt hiệu quả phù hợp với điều kiện an toàn lao động; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.  
2. Chủ đề và thời gian thực hiện
- Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 là "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên" nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại đơn vị.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/2021 đến 31/5/2021.
3. Nội dung hoạt động
3.1. Hoạt động tuyên truyền và các hoạt động chuyên đề ATVSLĐ, hoạt động cộng đồng có sự tham gia của chủ doanh nghiệp, người lao động
+ Tuyên truyền về Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhằm không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể CB, CC,VC, NLĐ  về ATVSLĐ, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
+ Tuyên truyền những khẩu hiệu cổ động trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 (theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chương trình an toàn – vệ sinh lao động tỉnh).
- Hình thức tuyên truyền: tuyên truyền trên trang WEB của Sở, băng rol, kết hợp tuyên truyền trong những buổi họp, hội nghị, sinh hoạt pháp luật của cơ quan và các kỳ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đoàn thể.
- Đưa nội dung về ATVSLĐ trong các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn đào tạo, đề án, dự án khoa học,... của Sở và các đơn vị trực thuộc nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động thực hiện tốt ATVSLĐ, Luật ATVSLĐ, Luật Công đoàn,...
3.2. Hoạt động kiểm tra về ATVSLĐ
Lồng ghép nội dung cùng với đợt kiểm tra PCCC để thực hiện kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ nhất là việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật ATVSLĐ và phòng chống cháy, nổ ở các bộ phận thử nghiệm, bộ phận đo lường của các phòng, đơn vị trực thuộc.
4. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Sở, phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác  tuyên truyền về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.
- Phòng Quản lý Công nghệ tổ chức thực hiện tuyên truyền của Kế hoạch này trên trang Web của cơ quan.
- Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tuyên truyền, vận động CB, CC,VC, NLĐ của Sở về ATVSLĐ, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Văn phòng Sở tham mưu lồng ghép nội dung kiểm tra cùng với các đợt kiểm tra công vụ, PCCC tại Khối Văn phòng Sở. 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm tra, vệ sinh cơ quan, đơn vị trước ngày 30/4/2021.
- Văn phòng Sở chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp, thực hiện báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 15/7/2021. 

P.QLCN

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1