image banner
Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Sở Khoa học và Công nghệ đến năm 2030
Lượt xem: 50

I. QUAN ĐIỂM

1. Thực hiện hiệu quả việc giảm các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra. Góp phần thực hiện tốt các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và cam kết về phát triển bền vững đến năm 2030.

2. Bảo đảm quyền được sống, làm việc và học tập trong môi trường không khói thuốc lá của người dân cũng như công chức, viên chức và người lao động.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2023 - 2025:

Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá của công chức, viên chức và người lao động trong nhóm nam xuống dưới 32,61% (tương đương 15/46 nam cơ quan hút thuốc); không có công chức, viên chức và người lao động trong nhóm nữ sử dụng thuốc lá.

Không có công chức, viên chức và người lao động tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc. (cơ quan không khói thuốc theo quy định chung)

Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

b) Giai đoạn 2026 - 2030:

Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá của công chức, viên chức và người lao động

trong nhóm nam xuống dưới 26,1% (tương đương 12/46 nam cơ quan hút thuốc); không có công chức, viên chức và người lao động trong nhóm nữ sử dụng thuốc lá.

Không có công chức, viên chức và người lao động tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc. (cơ quan không khói thuốc theo quy định chung)

Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào nội quy, quy chế của
 cơ quan.
Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, các quy định của pháp luật có liên quan để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL); đề cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại
 cơ quan.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 5023/BCĐ-KGVX ngày 01/12/2016 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh về việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá.

Thực hiện gắn biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên làm việc của Sở.
2. Triển khai, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Dựa trên các văn bản của pháp luật về PCTHTL trên địa bàn tỉnh, Sở tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc đến công chức, viên chức và người lao động thông qua Ngày sinh hoạt pháp luật hàng tháng, cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể. Chú trọng phổ biến, cung cấp thông tin rộng rãi các văn bản, tài liệu hướng dẫn về thực hiện môi trường "Không khói thuốc lá".

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền PCTHTL trong Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25/5 - 31/5) định kỳ hàng năm.

Cập nhật thường xuyên các tài liệu, thông tin về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá mới; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về PCTHTL. Qua đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, lợi ích của môi trường không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên Website và bảng Led của Sở.

Công chức, viên chức và người lao động vận động, hướng dẫn người thân, người dân xung quanh thực hiện các quy định pháp luật và tích cực tham gia hoạt động PCTHTL.

3. Kinh phí: từ nguồn kinh phí thường xuyên được giao hàng năm theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện đến công chức, viên chức và người lao động.

2. Công đoàn cơ sơ, Chi đoàn thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền qua các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể.

3. Giao Văn phòng Sở thường xuyên lồng ghép nội dung thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong sinh hoạt pháp luật hàng tháng và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Hàng năm (trước ngày 15/12) tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế đúng theo thời gian quy định.

4. Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tuyên truyền Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên trang Website, bảng Led của Sở.


Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1