image banner
KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Lượt xem: 58

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá trong thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Qua đó, kịp thời
 phát hiện những TTHC, quy định không cần thiết, không phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHC theo tinh thần
 Đề án 06.

Thực hiện cắt giảm những TTHC bất cập, vướng mắc, rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Đồng thời, xác định mục tiêu quan trọng là giảm chi phí về thời gian, kinh phí, giấy tờ của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và tiết kiệm chi phí của nhà nước trong việc giải quyết TTHC.

Góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiến hành trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, kiến nghị Trung Ương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định TTHC không phù hợp, không cần thiết.

2. Yêu cầu

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác rà soát, đánh giá TTHC. Trong đó, quan tâm triển khai thực hiện Công văn số 5402/UBND-THKSTTHC ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đến công chức, viên chức và người lao động tại Sở cùng thực hiện.

Thường xuyên, rà soát, đánh giá toàn diện những TTHC được công bố đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và kịp thời theo quy định theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

Đảm bảo thực hiện tốt tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn trong giải quyết TTHC của Sở đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức ngay từ khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh.

Công chức thực hiện giải quyết TTHC nêu cao tinh thần trách nhiệm (giải quyết kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC ngoài quy định của pháp luật).

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục, quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở các văn bản sau:

-Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ
  về việc kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
 hành chính.

-Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
  về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023.

- Công văn số 5402/UBND-THKSTTHC ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

2. Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

a. Phạm vi rà soát, đánh giá

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đang có hiệu lực thi hành (kể cả các mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện để thực hiện đối với từng TTHC). Chủ động thực hiện cắt giảm,
 đơn giản hóa gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh.

 b. Phương thức rà soát, đánh giá TTHC

Thực hiện rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

c. Biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC

- Biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC và hướng dẫn trả lời: Biểu mẫu 02/RS-KSTT (Phụ lục VII, Phụ lục IX  ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC).

- Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ TTHC và hướng dẫn tính chi phí tuân thủ: Biểu mẫu 03/SCM-KSTT (Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC).

3. Thời gian thực hiện

Tổ chức rà soát, đánh giá TTHC hoàn thành trước ngày 20/11/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

2. Các phòng: quản lý khoa học, quản lý công nghệ và Chi cục TCĐLCL

Có trách nhiệm triển khai thực hiện  kế hoạch theo chuyên môn được phân công

Chủ động phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện rà soát, đánh giá TTHC trong phạm vi chuyên môn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC (gồm: nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi) gửi về Văn phòng Sở trước ngày 10/11/2023 tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.


Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1