image banner
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH ÔNG NGUYỄN MINH LÂM LÀM VIỆC VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Lượt xem: 30
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

  Ngày 03/7/2024, ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về tình hình triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở KH&CN, đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 15 văn bản, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó nổi bật là Chương trình số 49-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chương trình số 54-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU ngày 02/02/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 1821/KH-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình số 54-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Minh Hải - GĐ. Sở Khoa học và Công nghệbáo cáo tại cuộc họp

Công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ KH&CN được quan tâm triển khai, đã tổ chức bàn giao 07 nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu, các đơn vị được giao quyền sử dụng tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo Danh mục tài sản là kết quả thực hiện nhiệm vụ triển khai theo từng nhiệm vụ KH&CN để ứng dụng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; phục vụ đề ra các chính sách có liên quan; tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả và thương mại hóa công nghệ, sản phẩm …; Đồng thời, tiếp tục quản lý và theo dõi 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; 38 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (bao gồm 2 nhiệm vụ thuộc Chương trình NSCL và 04 nhiệm vụ thuộc Chương trình SHTT), 20 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, 10 nhiệm vụ nhân rộng mô hình (đã bao gồm các nhiệm vụ chuyển tiếp).

Đồng thời, thực hiện các nội dung của Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa, xây dựng và kết nối thành công Cổng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, thực hiện hỗ trợ đối với 30 doanh nghiệp tham gia chương trình; phối hợp với các cơ quan tiếp nhận đầu tư tổ chức thẩm định hoặc cho ý kiến hơn 90 dự án đầu tư; Hướng dẫn 17 tổ chức đăng ký nhãn hiệu; Duy trì và vận hành hoạt động thường xuyên khu làm việc chung của Không gian Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An. Tạo môi trường nghiên cứu cho sinh viên, học sinh các trường trên địa bàn tỉnh đến và tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp tại Không gian KNĐMST… Công tác thanh tra, kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, ghi nhãn hàng hóa đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn, kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng được triển khai đồng bộ góp phần quan trọng vào công tác chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và kiểm soát, đảm bảo về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2024; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận từ đại diện các sở, ngành tham dự, kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu kịp thời đối với một số nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đặc biệt tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo yêu cầu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc hiện nay của Sở KH&CN.

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Minh Lâm - UV BTV Tỉnh ủy - PCT. UBND tỉnh KL tại cuộc họp

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Minh Lâm đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ và sở, ngành có liên quan phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các gói thầu từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ; thẩm quyền mua sắm tài sản thuộc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; mua sắm hàng hóa, dịch vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ:

- Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương thực hiện các thủ tục, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời, rà soát lại tất cả vướng mắc để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tháo gỡ, xử lý dứt điểm theo quy định.

- Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc về vấn đề này theo quy định.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh thông qua, thì khẩn trương báo cáo đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Xử lý, thanh lý tài sản từ nhiệm vụ khoa học công nghệ: Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định, có ý kiến để triển khai thực hiện.

3. Hướng dẫn về thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An; Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Long An: Giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn chỉnh nội dung theo ý kiến góp ý của các Sở ngành tỉnh, nhất là ý kiến của Sở Tư pháp để ban hành theo đúng quy định.

Đối với Quy chế quản lý công nghệ, lưu ý tham mưu UBND tỉnh theo hướng Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện việc thẩm định, có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư, các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cùng tham gia phối hợp theo quy định.

Đối với Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Long An: lưu ý chỉnh sửa dự thảo Quy chế theo hướng là văn bản cá biệt, không chứa các “quy phạm pháp luật” và không phát sinh thêm các thủ tục hành chính.

4. Xây dựng đề án về công nghệ thông tin ngành khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số: Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương cân đối, xác định nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để sớm hoàn thành đề án.

5. Hướng dẫn hoặc có tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức (tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động,...), thi đua khen thưởng: Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan kết hợp tổ chức hiệu quả.

6. Đề án thành lập Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên cơ sở tổ chức lại Chi cục TCĐLCL trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại kỳ họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh gần nhất.

7. Tách Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin khoa học và công nghệ thành 02 Trung tâm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (trong đó 01 Trung tâm tự chủ chi thường xuyên và xây dựng lộ trình trở thành Trung tâm tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; 01 Trung tâm tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên): Theo ý kiến của Sở Tài chính và Sở Nội vụ, vấn đề này không phù hợp quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, nghiên cứu phương án khác để giúp Trung tâm hoạt động hiệu quả hơn; Giám đốc Trung tâm cần chủ động nắm bắt, liên hệ các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đặt hàng nhiệm vụ để tăng cường hoạt động, góp phần đảm bảo nguồn thu để duy trì hoạt động của đơn vị; tăng cường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan để áp dụng cho phù hợp, hiệu quả.

8. Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, biểu giá của dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát lại các thông tư hướng dẫn có liên quan, lập phương án giá gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

9. Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Long An và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất phương án, tham mưu cơ chế chính sách để triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 1381/KH-UBND ngày 7/5/2024 của UBND tỉnh. Vấn đề nào vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh./.

Nguyễn Thị Bích Thảo
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1