image banner
CHƯƠNG TRÌNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Lượt xem: 54
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Ngày 08/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An ban hành Chương trình số 54-CTr/TU về tiếp tục phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chương trình đề ra quan điểm “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp. Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước và tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đóng vai trò quyết định thành công của sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. Đầu tư cho nhân lực khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc”, từ đó đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp chính:

 1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” gắn với Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ.

Tăng cường sự lãnh đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; xác định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; gắn với phát triển kinh tế - xã hội của ngành, vùng, địa phương, tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong công tác vận động, tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội, động viên Nhân dân tham gia tích cực, góp phần phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Đổi mới tư duy, ban hành cơ chế chính sách, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và ban hành các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến, đổi mới và phát triển công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm địa phương; thu hút, đãi ngộ, cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao về công tác tại tỉnh. Từng bước hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo của tỉnh theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; trường đại học, cao đẳng, tổ chức khoa học và công nghệ là chủ thể nghiên cứu chủ yếu.

Rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, duy trì phương thức Nhà nước đặt hàng, đấu thầu và tiến tới thực hiện cơ chế khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Khuyến khích tăng số lượng, quy mô và sử dụng có hiệu quả các quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác công - tư.

Xây dựng cơ chế quản lý nguồn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ theo hướng đầu tư có trọng tâm, hiệu quả, khắc phục tình trạng dàn trải trong hoạt động khoa học và công nghệ. Điều chỉnh phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng tăng kinh phí sự nghiệp khoa học. Có cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với hoạt động khoa học và công nghệ; mở rộng áp dụng cơ chế tài chính của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Đổi mới chính sách sử dụng và thu hút cán bộ lao động khoa học công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khoa học công nghệ.

3. Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tập trung đầu tư nghiên cứu, nâng cao năng lực, ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, ưu tiên sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ trong thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về công nghệ sinh học để xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm không gây ô nhiễm môi trường nông thôn, đặc biệt là các xã xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư và khai thác có hiệu quả các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng. Củng cố và phát triển hạ tầng, phục vụ khai thác thông tin, tư liệu về khoa học và công nghệ phù hợp với chuẩn mực quốc gia và quốc tế.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học y học, phát triển các ngành khoa học phục vụ ứng phó với các loại dịch bệnh mới, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân. Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phát triển công nghệ thay thế, công nghệ sử dụng nguồn nguyên liệu từ chất thải tái chế, công nghệ năng lượng xanh.

4. Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

  Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường đầu tư từ ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Triển khai thực hiện tốt đề án phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh giai đoạn đến 2025 và định hướng đến 2030; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hoàn thiện các cơ chế chính sách để thu hút và huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; có chính sách khuyến khích, thúc đẩy gắn kết các trường đại học, cao đẳng với doanh nghiệp để đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực khoa học và công nghệ theo hướng bảo đảm chất lượng, đồng bộ, đủ về số lượng và cơ cấu ngành nghề chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế. Tăng cường đào tạo, thu hút cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao, các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực. Chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ đầu ngành trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Thực hiện tốt việc đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tích cực đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ. Tăng cường đầu tư cho khoa học và công nghệ, phấn đấu đạt 2% tổng chi ngân sách tỉnh.

  5. Phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 của tỉnh. Tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ, đẩy mạnh phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Thúc đẩy khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khoa học và công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; gắn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tăng cường hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo, các nhóm nghiên cứu tiềm năng và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Liên kết và phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ về đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Quan tâm việc thành lập các đơn vị dịch vụ chuyển giao công nghệ (tư vấn, môi giới, đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ); các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thành lập các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Triển khai lập và sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp, trao đổi, giao dịch thông tin về khoa học và công nghệ; ngăn chặn các sản phẩm, công nghệ lạc hậu, công nghệ gây nguy hại đến sức khỏe con người, tài nguyên, môi trường, an ninh, quốc phòng.

Hình thành mạng lưới các tổ chức tư vấn, dịch vụ công nghệ thuộc các thành phần kinh tế. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hội chợ công nghệ, các hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu thành tựu công nghệ trong và ngoài nước, tổ chức triển khai nghiên cứu ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất trên địa bàn tỉnh.

6. Tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các sở ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ. Tăng cường hợp tác, liên kết với các viện, trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ lớn trong và ngoài tỉnh ở một số lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm khu vực, quốc gia và quốc tế.

Tạo điều kiện cho mọi cá nhân, đặc biệt là các doanh nhân, dễ dàng tiếp cận và khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết, hợp đồng chuyển giao khoa học và công nghệ giữa các doanh nghiệp, với các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Tăng cường các nội dung hợp tác nhằm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, trình độ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ cao.

Đa dạng hóa các đối tác và đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm, theo lĩnh vực ưu tiên; gắn kết giữa hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với hợp tác quốc tế về kinh tế; mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ với các nước tiên tiến. Chú trọng khai thác, chuyển giao công nghệ từ các nơi có công nghệ nguồn để rút ngắn khoảng cách, nâng cao trình độ, năng lực khoa học và công nghệ của tỉnh. Khuyến khích các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong tỉnh hoặc thành lập các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại tỉnh.

Chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ khoa học và công nghệ đi học tập, nghiên cứu và tham gia các hội nghị hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước. Tham gia các hoạt động triển lãm, diễn đàn, sàn giao dịch, chợ công nghệ, trao đổi học thuật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong, ngoài tỉnh, khu vực và quốc tế./.

Nguyễn Thị Bích Thảo
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1