image banner
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 30/01/2023 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Lượt xem: 73
Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngày 30/01/2023 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Thực hiện Công văn số 1149/UBND-KTTC ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình số 38/-CTr/TU ngày 12/4/2023 về "Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới"

 TU-CTr-0038-2023.signed.pdf

Thực hiện Công văn số 3115/UBND-KTTC ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1541/KH-UBND ngày 7/6/2023 triển khai thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về "Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới"

 KH-UBND_07-06-2023_1541_0001.signed.pdf

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới

2. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới

3. Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghệ sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

4. Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

5. Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về công nghệ sinh học.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND xem xét, chỉ đạo./.

Phòng QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1