image banner
Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt X (2024-2025)
Lượt xem: 294

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới.
- Tạo cảm hứng để những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác tiếp tục cống hiến, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật, đưa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học  tập  và  làm  theo  tưởngđạo  đứcphong  cách Hồ Chí Minh" vào từng lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội.
- Phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nhân cách con người Việt Nam; đấu tranh, phê phán cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực.
- Đảm bảo tính trung thực, chính xác, khách quan trong xét chọn các tác phẩm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập  làm theo  tư  tưởngđạo  đứcphong cách  Hồ Chí Minh".
II. NỘI DUNG
1. Về sáng  tác
a) Chủ đề:
- Ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội.
- Phản ánh những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân là nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội của tỉnh trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.
b) Thể loại
- Thơ.
- Ca khúc.
- Bài ca vọng cổ.
- Ảnh thời sự nghệ thuật.
- Mỹ thuật.
- Công trình kiến trúc.
c) Đối tượng  tham  gia
Văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, nhân dân… đang sinh sống và làm việc trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học, nghệ thuật sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
d) Thời gian nhận  tác phẩm dự  thi
Từ ngày thông báo thể lệ đến hết ngày 30/10/2024. 
2. Về  quảng 
a) Đối tượng  tham gia
Các tập thể, cá nhân có hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
b) Thời  diễn  ra  các hoạt động quảng  :
Từ ngày thông báo thể lệ đến hết ngày 30/10/2024.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: Sẽ quy định cụ thể trong thông báo thể lệ Cuộc vận động.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc, thông báo thể lệ: Hoàn thành trong tháng 03/2024.
+ Ban Tổ chức Cuộc vận động do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quyết định thành lập với cơ cấu thành phần như sau: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; 02 Phó Trưởng Ban gồm: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh. Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo Long An; Đài Phát thanh và Truyền hình; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn.
+ Tổ Giúp việc do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quyết định thành lập, thành phần bao gồm một số đồng chí thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật trực tiếp làm nhiệm vụ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc vận động. 
- Nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày thông báo thể lệ đến hết ngày 30/10/2024.
- Thành lập Ban Giám khảo và các tổ sơ khảo (mỗi chuyên ngành thành lập 01 tổ sơ khảo): Hoàn thành trong tháng 11/2024.
(Ban Giám khảo Cuộc vận động cấp tỉnh đồng thời là Ban Sơ khảo lựa chọn tác phẩm tham dự giải thưởng cấp Trung ương).
- Chấm giải cấp tỉnh, chọn tác phẩm tham dự giải thưởng cấp Trung ương: Hoàn thành trong tháng 12/2024.
- Gửi tác phẩm về Trung ương: Trước ngày 31/12/2024.
- Trao giải cấp tỉnh: Dự kiến trong quý I năm 2025.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy: Xây dựng kế hoạch và thông báo thể lệ tổ chức Cuộc vận động, tổ chức tổng kết Cuộc vận động.
2. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật ( quan  thường  trực Cuộc  vận  động): Giúp Ban Tổ chức Cuộc vận động triển khai kế hoạch, Thông báo thể lệ; dự trù kinh phí; nhận tác phẩm tham gia Cuộc vận động; đề xuất thành lập Ban Giám khảo và các tổ sơ khảo; xây dựng quy chế chấm giải; đề xuất quyết định công bố giải thưởng; xây dựng báo cáo kết quả tổng kết Cuộc vận động.
3. Sở Văn hóaThể thao  Du lịch: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập  làm theo   t ưởngđạo  đứcphong  cách Hồ Chí Minh"; giúp Ban Tổ chức xét chọn, lập danh sách đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề nêu trên.
4. Đài Phát  thanh  Truyền hình, Báo Long An: Thông báo thể lệ, tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Cuộc vận động; quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập  và  làm  theo tư  tươngđạo đứcphong  cách Hồ Chí Minh".
5. Sở Giáo dục   Đào tạoTỉnh Đoàn Long An: Vận động học sinh, sinh viên, giáo viên, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động.
6. Các sở, ban, ngành trong  tỉnh: Thông báo thể lệ Cuộc vận động (thông qua bản tin, trang thông tin điện tử,…); tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên trong cơ quan, ngành tham gia. 

7. Ban Tuyên giáo (Tuyên huấncác huyện ủythành ủythị ủyđảng  ủy trực  thuộcỦy ban Mặt trận Tổ quốc  các đoàn thể chính trị-xã hội  tỉnh: Thông báo thể lệ Cuộc vận động và vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia.

Nội dung chi tiết: 144-KH_BTGTU_08-03-2024_KH-TochucCVDsangtacdotX(2024-2025).signed.pdf

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1