image banner
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ NHÂN RỘNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ BỔ SUNG NĂM 2023
Lượt xem: 67
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ bổ sung năm 2023 tại tỉnh Long An (Danh mục các mô hình tuyển chọn theo phụ lục Quyết định số 176/QĐ-SKHCN ngày 4/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ đính kèm).

Thành phần hồ sơ gồm:

- Kế hoạch thực hiện (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm);

- Công văn cam kết đối ứng kinh phí triển khai thực hiện;

- Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với mô hình nhân rộng từ kết quả nghiên cứu khoa học).  

Để có cơ sở thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện của từng mô hình, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các tổ chức, đơn vị gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 04/9/2023.

Để biết thêm thông tin, tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An qua điện thoại: 02723.832.615 (trong giờ hành chính)./.

176_QĐ-SKHCN_04-08-2023_QD phe duyet DM 2023,2024.signed (1).pdf

 
Phụ lục 1
Danh mục các đề xuất tham gia chính sách hỗ trợ nhân rộng
kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo bổ sung năm 2023 
(Kèm theo Thông báo số 1166/TB-SKHCN ngày 10/8/2023 
của Sở Khoa học và Công nghệ)

SttTên nhiệm vụĐơn vị đề xuất
1Ứng dụng công nghệ cấp nước sinh hoạt vùng nông thôn, cụm, tuyến dân cư vùng lũ tỉnh Long An để xử lý nước mặt tại trạm cấp nước ấp 4 xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành.UBND huyện Châu Thành
2Nhân rộng mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ cho vùng sản xuất rau an toàn (Cần Đước, Cần Giuộc, thành phố Tân An) và cây ăn trái (Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Bến Lức)Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ

 

 
Phụ lục 2

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số:          /
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   , ngày      tháng         năm 20…

 
KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN KINH PHÍ
Nhân rộng kết quả nghiên cứu/ xây dựng mô hình …..
__________

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ…
(Tên cơ quan, đơn vị đề xuất hoặc triển khai thực hiện) xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí nhân rộng kết quả nghiên cứu/ xây dựng thực hiện mô hinh …. như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
II. NỘI DUNG
1. Nội dung thực hiện (trong đó đề nghị nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của đề xuất nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo đồng thời cung cấp các hồ sơ có liên quan)
Mô tả chi tiết các công việc cụ thể phải triển khai thực hiện: Quy mô thực hiện cho từng mô hình sẽ liên quan đến nội dung thực hiện; số ngày công thực hiện, theo dõi và các công việc có liên quan.
Làm rõ căn cứ pháp lý, luận giải tính năng và ưu điểm của công nghệ, hiệu quả kinh tế.
Luận cứ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của đề xuất: Làm rõ về lựa chọn ứng dụng công nghệ của đề xuất (Tính mới, ưu việt, tiên tiến của công nghệ; trình độ công nghệ so với công nghệ hiện có ở Việt Nam, tính phù hợp của công nghệ đối với tình hình thực tế sản xuất và đời sống và yêu cầu của thị trường,...)
Nêu rõ tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện, thành viên tham gia thực hiện, đơn vị phối hợp, áp dụng.
Nêu phương án xử lý tài sản hình thành.
2. Địa điểm triển khai
3. Thời gian thực hiện
4. Kinh phí thực hiện (dự toán kinh phí theo quy định tại Quyết định số 54/2015/QĐ-UBNĐ ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Long An quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An và theo các quy định hiện hành).
Trong đó:
- Kinh phí sự nghiệp KHCN: ... (Bằng chữ: ...) từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 20...
- Kinh phí đối ứng: ... đồng.

5. Dự kiến kết quả đạt được
Nêu kết quả đạt được để đánh giá nghiệm thu hoàn thành KH (số lượng..?)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

 

 

Nơi nhận:

  •  
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN

 

Đơn vị phối hợp (nếu có)


Huỳnh Trung Hòa

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1