image banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán các gói thầu: Mua sắm Thiết bị đo lường, thử nghiệm; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
Lượt xem: 1282

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán các gói thầu: Mua sắm Thiết bị đo lường,
thử nghiệm; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu;
Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
 ________________
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LONG AN

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-SKHCN ngày 07/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đầu tư tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, công tác quản lý nhà nước năm 2022;
Căn cứ các bảng báo giá của Công ty TNHH TM&DV KHCN ATC Việt Nam, Công ty TNHH tư vấn thương mại ASIA, Công ty TNHH Tư vấn Vạn Thiên Phát;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán các gói thầu:
1. Mua sắm Thiết bị đo lường, thử nghiệm.
Tổng dự toán mua sắm: 862.000.000 đồng (Tám trăm sáu mươi hai triệu đồng).
2. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tổng dự toán mua sắm: 6.500.000 đồng (Sáu triệu năm trăm ngàn đồng).

3. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tổng dự toán mua sắm: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2022.

Điều 2. Giao Tổ mua sắm tài sản, sửa chữa các công trình của Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Tổ trưởng Tổ mua sắm tài sản, sửa chữa các công trình của Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QLCN

Ban biên tập
Tin khác
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1