image banner
Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 257

Đề án 06 có vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng hết sức to lớn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính Nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

Thực hiện văn bản số 299/KH-TCTTKĐA ngày 26/01/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh về việc thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/02/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 276/KH-SKHCN về việc thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Đính kèm Kế hoạch số 276/KH-SKHCN ngày 21/02/2024). 276_KH-SKHCN_THUC HIEN DE AN 06 NAM 2024638467783377955829.pdf

Kế hoạch xây dựng 02 nội dung, nhiệm vụ thực hiện bao gồm: nội dung, nhiệm vụ chung; nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

1. Nội dung, nhiệm vụ chung

1.1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 3288/CTr-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 25/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện những nội dung thuộc phạm vi mình phụ trách tại Kế hoạch số 299/KH-TCTTKĐA ngày 26/01/2024 đến công chức, viên chức và người lao động tại Sở.

1.2. Tham gia góp ý, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2024 và những năm tiếp theo.

1.3. Thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh, an toàn trên không gian mạng; Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ, âm mưu, hoạt động có thể làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống, bảo mật thông tin dữ liệu.

1.4. Rà soát, bố trí công chức đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện Đề án 06.

 

2. Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Thường xuyên cập nhật những văn bản từ cấp trên, cụ thể hóa những nội dung trọng tâm có liên quan đến Đề án 06; Triển khai đến công chức, viên chức và người lao động. Ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện tốt việc tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; Bị bãi bỏ trên trang thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Duy trì, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 100% Thủ tục hành chính thực hiện số hóa đầu vào và đầu ra hồ sơ TTHC theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023; tỷ lệ hồ sơ TTHC thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 30%.

Tiếp tục thực hiện tốt văn bản số 3539/UBND-VHXH ngày 26/4/2023 đối với các trường hợp công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID để giải quyết thủ tục hành chính.

Đơn vị chủ trì: Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Cán bộ biệt phái tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.3. Tiện ích, phát triển công dân số

Đẩy mạnh tuyên truyền nhóm tiện ích theo Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh: khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp; thanh toán, thu phí không dùng tiền mặt.... đến công chức, viên chức và người lao động. Khuyến khích công chức, viên chức và người lao động đóng vai trò là tuyên truyền viên; thực hiện tuyên truyền đến gia đình, mọi người xung quanh nắm, cùng thực hiện.

Phấn đấu 100% tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động trong cài đặt ứng dụng VneID.

Đơn vị chủ trì: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4. Kết nối, chia sẻ thông tin, xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung

Phối hợp, hướng dẫn khai thác, làm sạch dữ liệu chuyên ngành khi Cơ sở dữ liệu về Khoa học và công nghệ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tập trung triển khai thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin "Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ" đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Công nghệ.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 (Theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ).

2.5. Công tác tuyên tuyền

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản liên quan Đề án 06 của cấp trên đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06. Cũng như, kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, nhất là các tiện ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng bằng các hình thức khác nhau.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở; Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1