image banner
Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 111

Thực hiện Kế hoạch số 3848/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc Thực hiện chuyển đổi số tỉnh Long An năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2024, cụ thể các nội dung như sau:

1. Nhận thức số

- Tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Thường xuyên đăng tải tin bài về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được hiểu biết, tiếp cận về chuyển đổi số. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử qua các phương tiện truyền thông và trên các nền tảng mạng xã hội; hướng dẫn, khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

2. Thể chế số

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số năm 2024.

- Kịp thời triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, bộ ngành, các văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về quy định, quy chế, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

3. Hạ tầng số

- Duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng diện rộng (WAN), mạng nội bộ (LAN), kết nối Internet tốc độ cao để sử dụng cho các phần mềm dùng chung của tỉnh.

- Trang bị 100% máy tính  cho CCVC và có kết nối mạng nội bộ, mạng Internet tốc độ cao phục vụ công tác chuyên môn. 

- Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch phát triển hạ tầng số năm 2024.

- Rà soát, triển khai nâng cấp, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ tốt công việc, đáp ứng nhu cầu triển khai chuyển đổi số tại cơ quan.

4. Dữ liệu số

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Quyết định số 7361/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An.

- Triển khai cung cấp dữ liệu mở phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu theo Quyết định số 7360/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở và Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trên địa bàn tỉnh Long An.

- Phối hợp thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

5. Nền tảng số

- Khai thác sử dụng có hiệu quả các nền tảng số quốc gia đã được công bố, triển khai như: Nền tảng quản lý tiêm chủng, Nền tảng định danh và xác thực điện tử, Nền tảng sàn thương mại điện tử, Nền tảng học trực tuyến mở đại trà - MOOCS; Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân...

- Tích cực sử dụng các nền tảng của tỉnh đã đưa vào vận hành chính thức, trọng tâm là Nền tảng đô thị thông minh thông qua khai thác sử dụng ứng dụng công dân số "Long An Số" và ứng dụng "Long An IOC". Định kỳ (tháng, quý, năm) thực hiện cung cấp dữ liệu lên Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

- Tuyên truyền và khai thác sử dụng các nền tảng số đã được tỉnh triển khai như: "Long An Số", VssID, VneID...

- Chủ trì họp hoặc tham gia các cuộc họp trực tuyến do cơ quan và các đơn vị khác tổ chức một cách thuận lợi, nhanh chóng.

6. Nhân lực số

- Bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin để tham mưu, triển khai thực hiện việc chuyển đổi số tại cơ quan.

- Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số do các sở, ban ngành trong và ngoài tỉnh tổ chức.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

7. An toàn thông tin mạng

- Thường xuyên rà soát, bảo dưỡng định kỳ hệ thống mạng nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật.

- Cập nhật thường xuyên phần mềm diệt virus, bản vá lỗi cho các máy tính nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin.

- Duy trì mạng cáp quang, wifi phục vụ hệ thống mạng nội bộ của cơ quan hoạt động ổn định, thông suốt.

- Phối hợp thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo quy định.

- Cử cán bộ chuyên trách, phụ trách về CNTT tham dự các lớp tập huấn kiến thức an toàn thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

- Tham gia diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng trong năm 2024.

8. Chính quyền số

- Triển khai hiệu quả công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo Công văn số Công văn số 7616/UBND-THKSTTHC ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh.

- Tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến để phục vụ tốt nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

- Tích cực tuyên truyền sử dụng ứng dụng "Long An Số" để người dân, doanh nghiệp tiếp cận với nhiều thông tin, dịch vụ số do chính quyền cung cấp, đồng thời giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Sử dụng triệt để các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành; Hệ thống Thư điện tử tỉnh; Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...

- Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan nhà nước; xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo quy định.

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

9. Kinh tế số

- Phối hợp các sở, ngành triển khai giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ số và thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An theo Kế hoạch số 2591/KHPH-STTTT-SKHĐT-BQLKKT-SCT-SKHCN ngày 18/11/2022.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 1086/KH-SKHCN ngày 27/9/2022 về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến phát triển doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển giao công nghệ số, công nghệ thông minh ứng dụng vào sản xuất nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Phối hợp tổ chức hội thảo, các hoạt động liên kết trong đó chú trọng các chủ đề về kết nối cung cầu công nghệ mới, công nghệ sản xuất dựa trên nền tảng số, công nghệ sản xuất thông minh; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý.

- Thông tin, tuyên truyền doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số và thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.

10. Xã hội số

- Phối hợp tuyên truyền, thúc đẩy người dân thiết lập tài khoản VNeID, đặc biệt là định danh mức độ 2; thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng chữ ký số cá nhân…

- Duy trì và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

- Thực hiện số hoá dữ liệu quản lý nhà nước của ngành, chuẩn hoá hồ sơ điện tử từ hệ thống quản lý văn bản, dịch vụ công và các hệ thống thông tin phục vụ phát triển chính quyền điện tử thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện danh mục nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ; các nhiệm vụ về ứng dụng thiết bị, công nghệ 4.0 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch 179_KH-SKHCN_29-01-2024_KH thực hiện Chuyển đổi số năm 2024.signed.pdf

P.QLCN

Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1