image banner
BÁO CÁO  Kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2023
Lượt xem: 372

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Nhận thức số

Triển khai tuyên truyền về chuyển đổi số:

Thực hiện Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 08/03/2023 của UBND tỉnh 
 Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023, Sở KH&CN đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.

Sở KH&CN đã thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung.

Đặt banner, đăng tải các video clip về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang thông tin điện tử của Sở, đăng khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng led của cơ quan.

Thường xuyên cập nhật tin, bài nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được hiểu biết, tiếp cận về chuyển đổi số trên Chuyên mục chuyển đổi số của Trang thông tin điện tử Sở.

Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thể chế số

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&CN đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số như sau:

- Kế hoạch số 63/KH-SKHCN ngày 30/01/2023 về Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.

- Nghị quyết chuyên đề 251-NQCĐ/ĐB.SKHCN ngày 20/3/2023 về củng cố, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.

- Kế hoạch số 364/KH-SKHCN ngày 28/03/2023 và Kế hoạch số 819/KH-SKHCN ngày 15/06/2023 về thực hiện chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.

- Quyết định số 82/QĐ-SKHCN ngày 11/4/2023 về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

- Kế hoạch số 681/KH-SKHCN ngày 26/05/2023 Tuyên truyền về chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.

- Kế hoạch số 761/KH-SKHCN ngày 07/06/2023 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số năm 2023.

- Kế hoạch số 1684/KH-SKHCN ngày 27/10/2023 Hội nghị phổ biến, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, Đề án 06, chuyển đổi số và sinh hoạt pháp luật tháng 10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Hạ tầng số

- Hạ tầng số của Sở cơ bản đáp ứng yêu cầu trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Trong đó, trang bị 100% máy tính  cho CCVC có kết nối mạng nội bộ, mạng Internet tốc độ cao phục vụ công tác chuyên môn, có thiết bị tường lửa bảo vệ hệ thống mạng.

- Duy trì Mạng truyền số liệu chuyên dùng để sử dụng cho các phần mềm dùng chung của tỉnh.

- Triển khai mua sắm, từng bước thay thế máy tính cũ, cấu hình thấp chưa đáp ứng nhu cầu công việc.

- Phối hợp thực hiện chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 theo đúng lộ trình chuyển đổi.

4. Dữ liệu số

- Thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin, sử dụng, khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm dùng chung đã được đầu tư, triển khai.

- Rà soát cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Đang thực hiện các thủ tục để triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin "Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ" phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số.

- Đã tiến hành rà soát, đề xuất danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở đưa vào Kho CSDL dùng chung của tỉnh.

- Định kỳ (tháng, quý, năm) Sở thực hiện cung cấp dữ liệu lên Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

- Duy trì và phát triển các phần mềm ứng dụng đang sử dụng phục vụ công việc chuyên môn như: Kế toán; Quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ; Quản lý tài sản.

5. Nền tảng số

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1273/UBND-VHXH ngày 23/02/2023 về việc tiếp tục tập trung triển khai cài đặt, sử dụng Nền tảng công dân số "Long An Số" và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 170/STTTT-BCTT ngày 07/02/2023, Sở KH&CN triển khai cài đặt, sử dụng Nền tảng công dân số "Long An Số" đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Rà soát và đề xuất bổ sung chia sẻ dữ liệu thuộc quản lý của Sở KH&CN phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên Nền tảng công dân số "Long An Số".

- Chủ trì họp hoặc tham gia các cuộc họp trực tuyến do cơ quan và các đơn vị khác tổ chức một cách thuận lợi, nhanh chóng; Đăng ký cho CBCCVC tham dự bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số.

- Triển khai cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động của Sở.

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà - MOOCS (onetouch.mic.gov.vn) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tuyên truyền sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến trên nền tảng Payment Platform trong việc thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính và tạo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến.

6. Nhân lực số

- Sở đã bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin để tham mưu, triển khai thực hiện việc chuyển đổi số tại cơ quan.

- Cử 11 lượt CBCCVC tham dự lớp tập huấn về chuyển đổi số cho công chức sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện. 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, Đề án 06, chuyển đổi số và sinh hoạt pháp luật tháng 10/2023 của Sở KH&CN. 

- Tham gia tham quan triển lãm, trưng bày, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số và tổ chức các gian hàng cấp chữ ký số cá nhân miễn phí cho người dân. 

- Tham dự Hội thảo "Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng, chống hàng giả"; Hội thảo trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023 tại Hậu Giang. 

- Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số do các sở, ban ngành trong và ngoài tỉnh tổ chức.

7. An toàn thông tin mạng 

- Hệ thống mạng được rà soát, bảo dưỡng định kỳ nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật.

- Triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc quản trị tập trung BCY Endpoint Security cho máy tính của cán bộ công chức.

- Cập nhật thường xuyên phần mềm diệt virus, bản vá lỗi cho các máy tính nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin.

- Nâng cấp mạng cáp quang, wifi phục vụ hệ thống mạng nội bộ của cơ quan hoạt động ổn định, thông suốt.

- Cử cán bộ chuyên trách CNTT tham dự lớp tập huấn kiến thức an toàn thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

8. Chính phủ số  

- 100% văn bản trình UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương và trên 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm văn bản gửi song song cùng văn bản giấy, trừ văn bản mật); văn bản điện tử đi được ký số đạt 100%. Tính đến ngày 20/11/2023, 99% hồ sơ TTHC đều được giải quyết đúng và trước hạn. Tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 100%.

- 100% hộp thư điện tử cấp cho CBCC các phòng, đơn vị trực thuộc sử dụng thường xuyên trong công việc; 100% CBCC được cấp tài khoản và tham gia vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử qua các phương tiện truyền thông và trên các nền tảng mạng xã hội.

- Thông báo thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức thông qua hệ thống quản lý văn bản, trang Thông tin điện tử Sở.

- Hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ, tạo lập tài khoản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp, số hóa hồ sơ tài liệu liên quan nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Quán triệt các phòng/đơn vị, tất cả cán bộ công chức về quan điểm, chủ trương không để hồ sơ trễ hạn; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến để trả kết quả sớm nhất cho cá nhân, tổ chức; không để xảy ra phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, hồ sơ giải quyết chậm trả kết quả, bổ sung nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ một cửa của Sở KH&CN, hướng dẫn, triển khai cho CBCC có liên quan đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến.

9. Kinh tế số

- Tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (theo văn bản số 8483/UBND–VHXH ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Long An). Sở đã vận động được 04 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình.

- Tổ chức lớp đào tạo về "Kỹ năng bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng phổ biến hiện nay" cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở "Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Long An". Đề tài sẽ triển khai thí điểm cho khoảng 15-20 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác...

- Để góp phần phát triển hệ sinh thái chuyển giao công nghệ thân thiện và hiệu quả trên internet. Sở KH&CN đã phối hợp các Viện nghiên cứu, trường Đại học, các cá nhân, doanh nghiệp làm chủ công nghệ, kỹ thuật, kết quả nghiên cứu, trong và ngoài tỉnh tổ chức 05 lượt trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ.

10. Xã hội số

- Phối hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT- Long An triển khai chữ ký số miễn phí cho CBCCVC của toàn Sở.

- Triển khai đăng ký tài khoản định danh điện tử cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở; hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID mức độ 2 đạt 96%.

- Duy trì và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. 

- Sở đã ban hành văn bản số 506/SKHCN-VP ngày 21/4/2023 về khuyến nghị thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện danh mục nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ đã được UBND tỉnh phê duyệt: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển hình ảnh điểm đến du lịch thông minh để thu hút khách du lịch nội địa tại tỉnh Long An; Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin Nông nghiệp ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở; Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Long An… và các nhiệm vụ về ứng dụng thiết bị, công nghệ 4.0 cho các mô hình chăn nuôi thủy sản (tôm, lươn, cá trê…).

11. Triển khai các dự án, hoạt động ứng dụng CNTT (nếu có)

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Tp.HCM ra mắt, vận hành Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến.

- Tổ chức Lễ ra mắt hoạt động Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến.

- Phối hợp Viện Khoa học sở hữu trí tuệ Thiết lập và vận hành trạm khai thác thông và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (IP Platform).

- Xây dựng và triển khai triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin "Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ" phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số (Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 10883/QĐ-UBND ngày 20/11/2023).

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

* Khó khăn, hạn chế:

- Một số tổ chức, cá nhân vẫn giữ thói quen đến nộp hồ sơ trực tiếp.

- Các tính năng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến chưa được bảo đảm. 

- Một vài dữ liệu của ngành chưa được cập nhật thường xuyên và đầy đủ.

* Nguyên nhân:

- Do việc sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, các phương tiện kết nối dịch vụ công trực tuyến như điện thoại, internet của người dân cũng còn khó khăn.

- Quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử chưa được tối ưu hóa cho người dùng; bất cập trong kết nối dữ liệu, tài khoản và giao diện giữa hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của trung ương và địa phương.

- Một vài dữ liệu của bộ, ngành chưa được chia sẻ, kết nối, cập nhật đầy đủ, việc khai thác dữ liệu bị hạn chế.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Mở các lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ chuyên trách làm công tác tham mưu, quản lý về chuyển đổi số ở các cơ quan.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Cán bộ, công chức tiếp nhận phải đảm bảo đủ kỹ năng, trình độ để thực hiện quy trình, nghiệp vụ, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm quen và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Tích hợp, kết nối và chia sẻ CSDL của Sở, của bộ ngành với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Hỗ trợ triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến và lưu trữ hồ sơ một cửa điện tử theo quy định.

P.QLCN-NNB

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1