image banner
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Lượt xem: 34

Trong năm 2023,  Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Khoa học và Công nghệ với các mục tiêu như sau: 

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan

- 100% cán bộ công chức, viên chức có máy tính kết nối mạng nội bộ, mạng Internet phục vụ công việc theo qui định.

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước, các phòng và đơn vị trực thuộc dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật). 100% văn bản điện tử đi được ký bằng chữ ký số. Trên 86% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% CCVC được cấp tài khoản sử dụng thường xuyên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

- Duy trì việc cập nhật Phần mềm Quản lý CBCCVC đảm bảo kịp thời, đầy đủ thông tin để phục vụ tốt cho việc quản lý, khai thác.

- Đảm bảo 100% công chức sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh trao đổi công việc.

- Xây dựng và triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin ngành khoa học và công nghệ, phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số, thực hiện thông qua hình thức Đề cương và dự toán chi tiết về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Rà soát cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

-  Duy trì cung cấp 100%  dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

- Hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 80% trở lên.

3. Bảo đảm an toàn thông tin

- 100% máy tính của cơ quan được triển khai các giải pháp phòng chống mã độc.

- Khắc phục kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin mạng cho các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định về bảo đảm ATTTM cho các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc bảo vệ hạ tầng thông tin, sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu với những sự cố ATTTM.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về ATTTM cho CBCCVC-NLĐ của Sở.

- Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được tham gia đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về đảm bảo an toàn thông tin.

4. Nguồn nhân lực

- Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ phụ trách, chuyên trách về CNTT các nội dung về kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

- Hướng dẫn cho công chức, viên chức về kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng của tỉnh như: Quản lý văn bản điều hành, Quản lý CBCC, Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh...

Chi tiết kế hoạch: 63_KH-SKHCN_30-01-2023_Ke hoach UDCNTT nam 2023 F.signed.pdf

P.QLCN-NNB

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1