image banner
Kế hoạch phối hợp Triển khai giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ số và thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 68

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất ban hành Kế hoạch Triển khai giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, với các nội dung:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh phát triển đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP, tăng năng suất lao động và phát triển kinh tế số cho tỉnh. Thúc đẩy phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ số trên cơ sở tận dụng hiệu quả các công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời sản phẩm, giải pháp công nghệ số của tỉnh có mặt trên cả nước, khu vực và thị trường thế giới.

- Giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) có điều kiện tiếp cận các dịch vụ, giải pháp, sử dụng nền tảng số để phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An tham gia Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDx) chuyển đổi số theo chương trình của Bộ ngành, Trung ương triển khai.

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo những chuyển biến tích cực cho quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh; xác định, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện. Các hoạt động đảm bảo chuẩn bị chu đáo, đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số

- Tham mưu thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Định hướng cho các doanh nghiệp phát triển theo chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia.

- Mời gọi phát triển doanh nghiệp công nghệ số, bao gồm: Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới; các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số. Thúc đẩy phát triển 3 đến 5 doanh nghiệp công nghệ số điển hình, từng bước góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

- Tham mưu định hướng, hỗ trợ tối thiểu 01 doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm số trọng điểm của tỉnh, trở thành trụ cột của hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số tỉnh.

- Tham mưu thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ số đi tiên phong trong triển khai các công nghệ, ưu tiên, tập trung vào công nghệ 5G, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain), Robot, công nghệ sinh học, công nghệ in 3D và công nghệ nano ….

- Tổ chức hội thảo về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh, xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài nước vào đầu tư tại tỉnh Long An.

- Nghiên cứu tham mưu xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung tại tỉnh hoặc tham gia kết nạp vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế số, thu hút đầu tư, nguồn nhân lực của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

2. Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chuyển đổi số, đánh giá mức độ chuyến đổi số doanh nghiệp.

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị kết nối các doanh nghiệp công nghệ số, nền tảng số với cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và liên kết các ngành, lĩnh vực.

- Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để lựa chọn, sử dụng các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số; giúp nâng cao kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các nền tảng số trong các doanh nghiệp.

- Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp nắm về chuyển đổi số, về Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và sử dụng công cụ, phần mềm hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (https://dbi.gov.vn).

3. Công tác tuyên truyền

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh, toàn thể nhân dân về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với doanh nghiệp công nghệ số và sản phẩm "Make in Viet Nam"; tích cực, ưu tiên sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

- Tổ chức truyền thông rộng rãi về tầm quan trọng của chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm quảng bá tiềm năng tỉnh Long An, là môi trường thuận lợi cho các doanh nhân, doanh nghiệp công nghệ số trong nước và quốc tế vào đầu tư tại tỉnh.

- Triển khai tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm, cẩm nang về chuyển đổi số doanh nghiệp; thường xuyên tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài phát thanh và truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở, chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh (https://chuyendoiso.longan.gov.vn), trang Zalo "Chính quyến số tỉnh Long An" và qua mạng internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan về hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp, Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (mục tiêu, nội dung của Bộ chỉ số, lợi ích cho doanh nghiệp, hướng dẫn áp dụng, hỏi đáp…), cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (cách thức đăng ký, sử dụng phần mềm đánh giá, thông tin công bố, hỏi đáp…) và hoạt động của Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh bình chọn, vinh danh các doanh nghiệp điển hình về chuyển đổi số, các doanh nghiệp đạt thứ hạng cao về mức độ chuyển đổi số và doanh nghiệp điển hình phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai Chương trình hàng năm được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành cho các cơ quan.

- Nguồn đóng góp hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các nguồn huy động hợp pháp khác. Lồng ghép kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là đơn vị đầu mối, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp, tổ chức Hội thảo về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh phát triển mạng viễn thông 5G, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

-  Phối hợp với Cục thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thống kê, phân loại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn về chuyển đổi số.

- Chủ trì triển khai tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm, cẩm nang về chuyển đổi số doanh nghiệp; thường xuyên tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài phát thanh và truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở, chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh (https://chuyendoiso.longan.gov.vn), trang Zalo "Chính quyến số tỉnh Long An" và qua mạng internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan về hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp, về Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ ngành. Đăng ký và đăng nhập tài khoản tại Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (https://dbi.gov.vn) để sử dụng phần mềm công cụ đánh giá thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp được đánh giá.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh triển khai các chính sách, quy định của pháp luật về doanh nghiệp khởi nghiệp và các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo, các hoạt động liên kết về thúc đẩy chuyển đổi số đến với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; làm cầu nối triển khai các tài liệu hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tích cực triển khai chuyển đổi số; tham mưu đề xuất vinh danh các doanh nghiệp điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chí đề xuất của Bộ, ngành.

- Phối hợp tổ chức truyền thông, tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực mình quản lý về Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp và Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (tại địa chỉ dbi.gov.vn) để tự đánh giá (nếu doanh nghiệp có đủ năng lực) hoặc đề nghị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp có giải pháp sử dụng các nền tảng phù hợp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả.

- Đề nghị doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực mình quản lý định kỳ hàng năm báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số để tổng hợp, báo cáo cấp trên. Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số khi đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và nhận các hỗ trợ về công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực.

3. Sở Công Thương

- Tiếp tục tham mưu giải pháp phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường, đẩy mạnh phát triển kinh doanh, xuất nhập khẩu; phổ biến tuyên truyền và đào tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp về thương mại điện tử, kinh tế số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo, các hoạt động liên kết về thúc đẩy chuyển đổi số đến với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; làm cầu nối triển khai các tài liệu hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tích cực triển khai chuyển đổi số; tham mưu đề xuất vinh danh các doanh nghiệp điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chí đề xuất của Bộ, ngành.

- Phối hợp tổ chức truyền thông, tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực mình quản lý về Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp và Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (tại địa chỉ dbi.gov.vn) để tự đánh giá (nếu doanh nghiệp có đủ năng lực) hoặc đề nghị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp có giải pháp sử dụng các nền tảng phù hợp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả.

- Đề nghị doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực mình quản lý định kỳ hàng năm báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số để tổng hợp, báo cáo cấp trên. Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số khi đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và nhận các hỗ trợ về công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến phát triển doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển giao công nghệ số, công nghệ thông minh ứng dụng vào sản xuất nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm.

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025" tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025 nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ số, mô hình kinh doanh mới.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo, các hoạt động liên kết trong đó chú trọng các chủ đề về kết nối cung cầu công nghệ mới, công nghệ sản xuất dựa trên nền tảng số, công nghệ sản xuất thông minh. Phối hợp tham mưu đề xuất vinh danh các doanh nghiệp điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chí đề xuất của Bộ, ngành.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông: tổ chức hội thảo, các hoạt động liên kết về thúc đẩy chuyển đổi số đến với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; triển khai các tài liệu hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tích cực thực hiện chuyển đổi số; đề xuất vinh danh các doanh nghiệp điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chí đề xuất của Bộ, ngành Trung ương.

- Phối hợp tổ chức truyền thông, tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý về Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp, Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (tại địa chỉ dbi.gov.vn) để tự đánh giá (nếu doanh nghiệp có đủ năng lực) hoặc đề nghị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó, doanh nghiệp có giải pháp sử dụng các nền tảng phù hợp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả.

- Đề nghị các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý định kỳ hàng năm báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số để tổng hợp, báo cáo cấp trên; yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số khi đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và nhận các hỗ trợ về công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực.

Chi tiết Kế hoạch 2591_KHPH-STTTT-SKHĐT-BQLKKT-SCT-SKHCN_18-11-2022_2591_18_11_2022 KHPH Thuc day chuyen doi so doanh nghiep.signed.pdf

QLCN-NNB

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1