image banner
Đề án 06 là gì?
Lượt xem: 1059
Đề án 06 là Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Đề án 06 là Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Đây là một phần quan trọng trong tổng thể Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Việc triển khai thực hiện Đề án 06 có vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng hết sức to lớn, mang tính đột phá, nền tảng cốt lõi, cơ bản thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đầy đủ những nội dung văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, và Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp tỉnh.

Qua đó, xác định Đề án là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuyển đổi số, chính quyền số nói chung và đơn giản hóa việc nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính nói riêng.

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo sự chỉ đạo của cấp trên, Sở Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng Kế hoạch số 761/KH-SKHCN ngày 07/6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số năm 2023; Công văn số 1020/SKHCN-VP ngày 14/7/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tập trung thực hiện và chủ động tháo gỡ các "Điểm nghẽn" triển khai Đề án 06 của Sở Khoa học và Công nghệ; Thông báo số 1252/TB-SKHCN ngày 24/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về kết luận buổi làm việc rà soát, tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi số, Đề án 06 và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; Công văn số 1328/SKHCN-VP ngày 11/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 năm 2023; nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 trong thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính; Công văn số 1417/SKHCN-VP ngày 20/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Trên cơ sở những văn bản đã xây dựng Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động cùng thực hiện góp phần thực hiện tốt Đề án 06, nhiệm vụ chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính của cơ quan trong thời gian tới theo những nội dung văn bản đã ban hành./.

HTrân - VPS


Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1