image banner
Chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
Lượt xem: 348
Ngày KH-CN Việt Nam (18/5) được Quốc hội thống nhất thông qua và được ghi trong Luật KH&CN năm 2013. Ngày khoa học và công nghệ hàng năm là dịp để tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy sự đam mê sáng tạo của đội ngũ KH&CN Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời để các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN trình diễn, giới thiệu thành tựu nghiên cứu, sáng tạo KH&CN với công chúng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách mới về KH&CN, giới thiệu rộng rãi về thành tựu của KH&CN ở trong và ngoài nước… Ngày khoa học và công nghệ hàng năm trở thành ngày hội của mọi tầng lớp làm khoa học và chuyển giao công nghệ, KH&CN thực sự trở thành động lực trực tiếp phát triển KT - XH.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết theo Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng, là động lực then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cùng với cả nước, hoạt động KHCN của tỉnh thời gian qua có những chuyển biến mạnh mẽ, bước đầu đã tạo được những nét đột phá cơ bản mang tính tiền đề cho giai đoạn phát triển mới - giai đoạn khoa học và công nghệ trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

- Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, Chính sách chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học; Qui chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, Qui trình thẩm tra công nghệ đối với các dự án tiếp nhận đầu tư … đã mở thêm kênh tài chính cung cấp các khoản tài trợ, hỗ trợ vốn vay, bảo lãnh tín dụng, nhằm giúp DN, đăc biệt là DN nhỏ và vừa tiến hành các hoạt động nghiên cứu, đổi mới, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ các dự án sản xuất thử - thử nghiệm nhằm làm thích nghi hoặc hoàn thiện công nghệ.

- Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của DN, hỗ trợ tạo lập, tăng cường quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; đề xuất giải pháp ngăn chặn hiệu quả nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

- Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo bước đột phá về năng suất và chất lượng, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp; Hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến; hỗ trợ tham gia Giải thưởng chất lượng quốc hàng năm nhằm tôn vinh, khen thưởng cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; hoạt động hàng rào kỹ thuật trong thương mại TB tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, các yêu cầu, nguy cơ, thách thức mới để có giải pháp đối phó, tác động trong quá trình hội nhập, đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định/thỏa thuận hợp tác, có hiệu quả, bảo vệ lợi ích của quốc gia cũng như của doanh nghiệp. Khai thác các dịch vụ thông tin thị trường hiện có thông qua các kênh khác nhau kể cả của Mạng lưới TBT Việt Nam và TBT Long An.

- Phát triển doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN, vận động DN nhà nước phải đầu tư cho phát triển KH&CN bằng nguồn lợi nhuận trước thuế của họ với tỷ lệ tối thiểu theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. Toàn tỉnh Long An đã có 02 doanh nghiệp KHCN, 04 tổ chức KH&CN, đóng góp tích cực vào hoạt động KHCN của địa phương. 

- Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đẩy mạnh, triển khai thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN, từng bước hình thành và phát triển các vùng nguyên liệu nông sản của tỉnh, trong đó, nhiều mô hình nông nghiệp đã được áp dụng vào sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao trình độ, mang lại hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người nông dân. Nổi bật là các đề tài về nghiên cứu, phục tráng các giống lúa Nàng thơm Chợ Đào, Huyết rồng, xây dựng các quy trình sản xuất theo hướng VietGap, GlobalGap cho sản phẩm rau an toàn, dưa hấu, chanh, thanh long. Đến nay, hầu hết các sản phẩm đều đã được chứng nhận VietGap và GlobalGap. Một số đề tài, dự án đã giúp địa phương làm chủ được công nghệ ươm tạo giống, qui trình nuôi an toàn sinh học, hiệu quả cao đối với các loại thủy sản thế mạnh của vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An như cá cá sặc rằn, cá trê vàng, cá chình bông, lươn… giúp người dân tiếp cận được quy trình nuôi an toàn sinh học, từng bước tiến tới xây dựng một nền nông nghiệp bền vững. Xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, hoạt động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, hàng hóa.

- Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước của tỉnh Long An, giai đoạn 2014- 2016: tiếp tục mở rộng đến cấp xã, phường; duy trì tiệu lực, hiệu quả áp dụng ISO của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN, phục vụ cho nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc đổi mới, đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về khoa học và công nghệ, hướng tới cơ sở đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Số lượng và chất lượng bản tin thông tin, tuyên truyền hoạt động KH&CN qua trang thông tin điện tử Sở, các trang tin, chương trình phát sóng phối hợp với Báo Long An, Đài Phát thanh – Truyền hình Long An ngày càng được nâng lên. Thông qua các chuyên trang Khoa học với đời sống, sổ tay KH&CN.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng "Chuyên nghiệp, Trách nhiệm, Năng động, Minh bạch và Hiệu quả". Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, áp dụng hệ thống quý chất lượng theo TCVN ISO 9001 kết hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xác định là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.

Phương hướng tới

Đứng trước yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội, ngành khoa học và công nghệ đặt ra và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: 

- Tiếp tục đổi mới quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh nhằm tạo đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới; chú trọng đổi mới cơ chế đầu tư và tài chính, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với nhiệm vụ KH&CN được cấp thông qua quỹ phát triển KH&CN; mô hình đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN nhằm gắn mục tiêu của nghiên cứu KH&CN với những vấn đề thực tiễn; chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào thực tiễn sản xuất, đời sống: Quỹ phát đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh, Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính sách chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học…

- Xây dựng, triển khai thực hiện các đề án/dự án đầu tư tăng cường tiềm lực về khoa học và công nghệ: Xây dựng vườn ươm công nghệ sinh học tại Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Đồng Tháp Mười tỉnh Long An; Đề án phát triển doanh nghiệp và thị trường KH&CN tỉnh Long An giai đoạn 2015 – 2020;  Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên gia về khoa học và công nghệ của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.

- Xây dựng Mô hình điểm về doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp, giai đoạn 2015 – 2020. Các mô hình hiệu quả sẽ là mô hình điểm để nhân rộng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiến tới xây dựng mô hình điểm doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

- Đo lường năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Long An, đánh giá đóng góp của khoa học và công nghệ trong tăng trưởng kinh tế, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao mức đóng góp của KHCN vào phát triển kinh tế- xã hội địa phương./.

                                                         Sở Khoa học và Công nghệ.

Ban biên tập
Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1