image banner
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Lượt xem: 188
Trong không khí tự hào của những ngày lịch sử: Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Sở KH&CN tổ chức buổi nói chuyện nhằm ôn lại kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

chu-tich-ho-chi-minh.jpg

       Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc còn nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, khi hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

       Sinh ra và lớn lên vào lúc đất nước trong đêm đen nô lệ, chứng kiến cuộc sống lầm than, cực khổ của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân phong kiến tàn bạo và những thất bại của các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu và các nhà yêu nước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Rời bến Nhà Rồng vào ngày 5-6-1911, sau gần 10 năm bôn ba, Người đã đi đến nhiều châu lục, tìm hiểu về chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở nhiều nước tư bản và thuộc địa. Sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lê-nin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Có thể nói, Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác Lê Nin như một cuộc gặp gỡ lịch sử giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với học thuyết cách mạng và khoa học của thời đại.

       Để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng, năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức cộng sản đoàn làm nòng cốt, đào tạo cán bộ để lãnh đạo hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam. Năm 1929, ba tổ chức cộng sản là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã ra đời ở Việt Nam. Ngày 3-2-1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta.

        Từ năm 1930 đến năm 1940, Người tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ. Năm 1941, Người về nước và triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, xác định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ đạo thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội, tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước

        Cách mạng tháng Tám thắng lợi, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới "Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do độc lập". Ngay sau khi giành độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ của nước ta cùng một lúc phải đối mặt với "giặc đói", "giặc dốt", "giặc ngoại xâm". Trong điều kiện cực kỳ khó khăn, phức tạp; thù trong, giặc ngoài chống phá, cách mạng nước ta đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối, chiến lược, sách lược lãnh đạo toàn dân tộc, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua cơn hiểm nghèo, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng.

        Tại đại hội lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Người đã cùng Đảng ta lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược giành thắng lợi vẻ vang, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu".

        Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

        Đại hội lần thứ III của Đảng năm 1960 đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

        Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đặt nền móng và không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế.

        Chủ tịch Hồ Chí Minh mất ngày 2-9-1969, hưởng thọ 79 tuổi.

        Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cộng sản trọn đời vì nước, vì dân, là biểu tượng của khí phách anh hùng, ý chí độc lập tự cường, kiên trì lý tưởng, sáng tạo và quyết thắng, không chịu khuất phục trước mọi kẻ thù. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính, kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

        Năng lực nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tầm trí tuệ cao, tri thức uyên bác, nhìn xa trông rộng, giải quyết mọi công việc trên phương pháp biện chứng với một trái tim nhân ái của người cộng sản.

         Đạo đức nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng nhân ái bao la đối với mọi lớp người lao động; là đức tính suốt đời trung với Đảng, với nước, hiếu với dân; là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là tấm lòng trong sáng, thủy chung trong mối quan hệ quốc tế vì hòa bình, hữu nghị, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và phát triển.

        Lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lối sống của một nhà văn hóa kiệt xuất và của một nhà hoạt động chính trị luôn luôn có khát vọng vươn tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ. Đó là lối sống giản dị, thiết thực, hòa đồng, thân thiện với thiên nhiên và xã hội, ung dung, thư thái. Đó là lối sống cởi mở, chan hòa, chân thành, trung thực trong ứng xử với mọi người; luôn chú tâm rèn luyện, rèn luyện hằng ngày như một nếp tự nhiên, không gượng ép; làm chủ bản thân mình trong mọi hoàn cảnh.

       Tác phong nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác phong gần dân, hiểu dân, vì dân; sâu sát, tỷ mỉ, ngăn nắp trong công việc; tác phong làm việc một cách dân chủ, khoa học, trách nhiệm cao. Đó là tác phong luôn luôn có ý thức đổi mới và luôn luôn đổi mới. Đó là tác phong gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày, "khổ trước thiên hạ và vui sau thiên hạ"…

        Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với tư tưởng đạo đức cách mạng mà Người là tấm gương tiêu biểu và sinh động. Đối với Đảng ta, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đạo đức luôn là điểm tựa, là nền tảng để Đảng lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân tố quan trọng là Đảng đã đào tạo được rất nhiều cán bộ, đảng viên anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau. Chính vì lẽ đó, mà Đảng ta đã được nhân dân thừa nhận, tôn vinh: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là sức mạnh cội nguồn của Đảng, mà chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có được.

         Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần của xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; làm cơ sở để phòng, chống và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những tiêu cực xã hội hiện nay.

         Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phong cách và tác phong là 02 khái niệm thể hiện theo nghĩa rộng và nghĩa cụ thể của cách nghĩ, cách làm của mỗi người. Phong cách Hồ Chí Minh là lề lối, cách thức làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương. Phong cách Hồ Chí Minh là những bài học quý báo đối với cán bộ đảng viên và quần chúng. Đó cũng là nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Do đó cần xây dựng phong cách dân chủ, quần chúng, khoa học và nêu gương.

+ Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản của các cơ quan nhà nước trong chế độ ta, dân chủ là lắng nghe, coi trọng các ý kiến đóng góp, các kiến nghị, đề xuất, tạo sự hưng phấn, sáng tạo trong toàn tập thể. Quần chúng là giản dị, hòa đồng, tập hợp lực lượng thành sự thống nhất, đoàn kết, thành phong trào.

+ Khoa học là trên cơ sở điều tra, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, theo quy luật để đưa ra các kế hoạch, các quyết định phù hợp nhất, tối ưu nhất về thời gian, không gian và chất lượng.

+ Nêu gương làm gương trong công việc trên cơ sở rèn luyện các đức tính: "cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư", nói đi đôi với làm. Lấy gương người tốt, việc tốt để rèn luyện, để giáo dục, xây dựng nhân cách, xây dựng tổ chức, xây dựng đảng.

- Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong cách lãnh đạo cần phải dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, trọng tài, khéo dụng, cách mạng, khoa học, sáng tạo, năng động.

+ Dân chủ là tôn trọng các ý tưởng, huy động trí tuệ tập thể, nghiên cứu, phân tích một cách toàn diện, khoa học để tìm ra cái tinh tế nhất từ đó có sự quyết đoán để đảm bảo các điều kiện đạt được mục tiêu.

+ Sâu sát là từ thực tiễn, từ cơ sở, từ kết quả thực hiện đến tổng hợp lý luận và trở lại thực tiễn. Cán bộ phải có mặt ở cơ sở, phải thực tế tại nơi thực hiện, kết quả được phản ánh trung thực, từ đó tổng hợp thành lý luận, trực tiếp áp dụng lý luận này vào thực tiễn.

+ Trọng dụng người tài, khéo dùng người là yêu cầu quyết định của phong cách lãnh đạo. Người lãnh đạo phải là người tài, trọng người tài và biết cách dùng người tài. Tài có được trên cơ sở thu nạp tri thức, rèn luyện, tích lũy kết hợp với đặc tính sinh học tự nhiên trên mỗi người.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, quản lý là yếu tố đặc biệt, trọng yếu đảm bảo sự tối ưu của các quyết định được ban hành, tổ chức thực hiện đến mục tiêu thành công. Đổi mới phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo là dân chủ thực sự, kỷ cương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, làm việc có kế hoạch khoa học, có trọng tâm, nói đi đôi với làm. Các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm:

+ Tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành: đưa nội dung này vào các lớp bồi dưỡng chính trị, học tập nâng cao trình độ lý luận, học tập nghị quyết, thực hành nêu gương.

+ Giữ vững nguyên tắc "tập trung dân chủ" và "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách": Tạo hóa cho con người có 2 mắt, 2 tai, chỉ 1 miệng nên nhìn nhiều, nghe nhiều hơn nói. Trách nhiệm người đứng đầu dám làm dám chịu.

+ Tăng cường công tác quản lý cán bộ: qui chế làm việc, kiểm tra công vụ, giám sát công vụ, kiểm tra tổ chức cơ sở đảng.

+ Xây dựng quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo: qui định về văn hóa công sở, quy chế làm việc, các nội dung xây và chống, nội quy cơ quan.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: kiểm tra chi bộ, kiểm tra giám sát đảng viên, kiểm tra thực hiện nghi quyết, chương trình, kế hoạch. Thực hiện nghiêm quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng.

      Phong cách, tác phong làm việc, lãnh đạo trong tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh cần được học tập, thể hiện xuyên suốt trong các mặt hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.  Nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khoa học, kỷ luật, kỷ cương, gần gủi với quần chúng, gắn bó với thực tiễn cơ sở, vì lợi ích tập thể, chấp hành và vận dụng sáng tạo chủ trương của đảng vào thực tiễn địa phương mình.

      Xây dựng phong cách làm việc, lãnh đạo của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm mục tiêu xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, với phương châm "hiện thân trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc"

      Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Người, một lần nữa chúng ta khẳng định những cống hiến vĩ đại, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Chúng ta nguyện mãi mãi ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN

Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1