image banner
Thành tựu Khoa học và Công nghệ năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 92
Trong năm 2020, khoa học và công nghệ của tỉnh tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh giao thực hiện tại Quyết định số 137/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.
 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 7/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020.

Kết quả đánh giá chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015 – 2018 đạt 20,59%. Kết quả này đã đạt được mục tiêu của Chính phủ đề ra tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/04/ 2012 "Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ" là tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2016-2020 trên 20% (đính kèm văn bản số 455/VĐG ngày 23/10/2019 của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ về việc xác nhận kết quả).

Thamdinh.PNG

Hội đồng thẩm định công nghệ dự án sản xuất kinh doanh sản phẩm KHCN

Kế hoạch nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp đã thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cần thiết trong năm 2020 nhằm cải thiện chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp trong tỉnh; nâng cao nhận thức đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp về vai trò và đóng góp của đổi mới công nghệ, thiết bị trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hiện nay; đồng thời làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt được hiện trạng công nghệ sản xuất và khả năng khai thác và làm chủ, đổi mới, nghiên cứu và phát triển công nghệ, từ đó tiếp tục đề xuất chính sách, đưa ra giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1179/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Kế hoạch nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh Long An năm 2020. Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) là chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động, nhờ vào tác động của các nhân tố đổi mới công nghệ, hợp lí hóa sản xuất, cải tiến quản lí, nâng cao trình độ lao động… Thông qua tốc độ tăng TFP phản ánh chiều sâu quá trình tăng trưởng.

Kết quả đánh giá chỉ số tăng TFP của tỉnh Long An giai đoạn 2015-2018 tăng theo hướng tích cực; Trong đó năm 2018 đạt mức cao nhất 5,1404%. Bình quân năm giai đoạn 2016 - 2018 năng suất các nhân tố tổng hợp của Long An tăng 4,2745%. Tốc độ tăng TFP đều đạt giá trị dương và có mức tăng khá, tỷ lệ đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP đều đạt trên 34%, trong đó năm 2016 tỷ lệ đóng góp đạt 34,59% đã tăng cao năm 2018 đạt 50,10%. Bình quân năm giai đoạn 2016 - 2018 tỷ lệ đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP đạt 43,05%.

Theo Cục thống kê tỉnh Long An ước tính chỉ tiêu về tốc độ phát triển kinh tế năm 2020 đạt 5,91% thấp hơn so với kế hoạch đề ra 9,50-9,60% do tình hình dịch covid-19. Đối với chỉ tiêu về Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; Giải quyết việc làm ước đạt 24.690 lao động đạt 82,3%, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 71% và đào tạo nghề đạt 55% so với kế hoạch.

Do đó, cần thiết duy trì tốt tốc độ tăng TFP, thực hiện định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, để đóng góp cho GRDP của tỉnh tăng trưởng bền vững thông qua các giải pháp: Cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích, thu hút đầu tư; Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ người lao động; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ...

- Thực hiện Quyết định số 2334/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An.

Đề án Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới để phát triển nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Long An. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư nguồn lực ban đầu để hình thành khu vực tập trung, đầu mối của tỉnh thực hiện vài trò kết nối, hợp tác, huy động các nguồn lực, thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Hiện tại Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ ra mắt vào Quý 2 năm 2021.

startup1.PNG

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 13 QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian tới.

- Triển khai đề tài "Tạo lập, quản lý chỉ dẫn địa lý Châu Thành cho quả thanh long của tỉnh Long An.

Ngày 30/9/2020, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý số 00085 với tên gọi "Châu Thành Long An" cho sản phẩm thanh long của tỉnh Long An theo Quyết định số 3957/QĐ-SHTT.

Giay chung nhan chi dan dia ly.PNG

Logo chi dan dian ly thanh long_vua.PNG

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Châu Thành Long An" cho quả thanh long của tỉnh Long An nhằm xác lập tính pháp lý cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho vùng đặc sản trồng thanh long của tỉnh. Chỉ dẫn địa lý sẽ giúp cho trái thanh long được tăng giá trị thương phẩm và bên cạnh đó cũng là công cụ pháp lý quốc tế giúp bảo vệ uy tín chất lượng của trái thanh long, tạo điều kiện mở rộng ra thị trường quốc tế trong điều kiện hội nhập hiện nay. Cùng với Lúa và Rau thì Thanh Long là một trong ba loại cây chủ lực trên địa bàn tỉnh Long An và là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Ngoài việc tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm KH&CN của tỉnh còn thực hiện một số nhiệm vụ nổi bật sau:

- Tổ chức Hội thảo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 vào ngày 25/12/2020. Kết quả Chính sách đã hỗ trợ hơn 107 mô hình với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách hơn 10 tỷ đồng/năm (khử mặn cấp nước ngọt 56 mô hình, các mô hình làm giống, nuôi thương phẩm cá rô, cá trê, có lóc bông, các mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh,…). Các mô hình nhân rộng đã góp phần thiết thực đẩy nhanh ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ mới, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường; Đồng thời nâng cao trình độ công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao hàm lượng khoa học và công nghệ trong các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và hội nhập quốc tế.

66.PNG

- Tổ chức triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ các năm trước sang (2 nhiệm vụ cấp nhà nước, bộ, 10 nhiệm vụ cấp tỉnh, 01 nhiệm vụ cấp cơ sở và 01 nhiệm vụ nhân rộng mô hình) và triển khai mới 27 nhiệm vụ KH&CN (07 nhiệm vụ cấp tỉnh, 05 nhiệm vụ cấp cơ sở và 15 nhiệm vụ nhân rộng mô hình).

- Cấp 03 Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam cho Công ty TNHH CJ Vinagri, Công ty Cổ phần DelTech và Công ty CP Greendeed Việt Nam.

- Cấp 12 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho 08 đề tài cấp tỉnh, 04 đề tài cấp cơ sở.

- Đến nay toàn tỉnh đã có 19 doanh nghiệp KH&CN; 08 tổ chức KH&CN đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

- Tổ chức 4 cuộc, hội thi sáng tạo tại tỉnh như sau: Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng, Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông, Hội thi sáng tạo trong lực lượng vũ trang và Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo, với hơn 200 mô hình, giải pháp, ý tưởng đăng ký tham gia. Kết quả Ban tổ chức đã xét thưởng cho 47 mô hình, giải pháp, ý tưởng đạt giải.

- Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN theo Quyết định 2218/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh; Đến nay, 42/42 cơ quan HCNN cấp tỉnh, cấp huyện (thuộc diện bắt buộc áp dụng theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg); 188/188 cơ quan HCNN cấp xã, phường, thị trấn và 08 cơ quan HCNN khác (thuộc diện khuyến khích áp dụng theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg) thực hiện đúng quy định về xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan HCNN.

iso.PNG

Nhìn chung, hoạt động KH&CN của tỉnh năm 2020 đã hoàn thành tốt theo kế hoạch, kết quả các đề tài dự án góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp phần thiết thực vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển của tỉnh.

Trên tinh thần đó, KH&CN tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ ngành KH&CN theo 3 định hướng trọng tâm đến năm 2025 của Đảng và Nhà nước, chi tiết như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Triển khai thực hiện đồng bộ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia h trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sn phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030". Kết hợp thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến, cải tiến công nghệ, giải pháp hữu ích, phát triển thương hiệu,... góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đáp ứng mục tiêu phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát huy hiệu quả Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh. Kết hợp triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Góp phần làm đa dạng, phong phú các mô hình sản xuất kinh doanh, các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về "Chính sách h trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025". Kết hợp thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cải tiến nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất sạch; ứng dụng các công nghệ tiên tiến để tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An năm 2017, 2018, 2019 và 2020, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 Sở KH&CN Long An tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu để đạt Cờ thi đua của Bộ KH&CN – đủ tiêu chuẩn được Hội đồng thi đua cấp Nhà nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Kêu gọi toàn xã hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh hưởng ứng cùng với Sở Khoa học và Công nghệ Long An "Đoàn kết – Trí tuệ – Năng động – Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An"./.

Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN-ĐN


Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1