image banner
THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH LONG AN NĂM 2022-2023
Lượt xem: 240

logo HT.png

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Ngày 01/11/2022, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 10246/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Long An năm 2022-2023.

Thành phần Ban tổ chức gồm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng ban, đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Phó Giám Sở Khoa học và Công nghệ làm phó ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh gồm Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Ban tổ chức đã ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Long An năm 2022-2023 với các nội dung chính như sau:

1.     Đối tượng dự thi

 • Mọi cá nhân người Việt Nam, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Long An, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết qủa của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Long An từ năm 2017 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.
 • Mọi tổ chức của tỉnh Long An đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.
 • Các công trình đã đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc hoặc các giải thưởng của Vifotec thì không được tham gia Hội thi.

2.     Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

 1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
 2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;
 3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
 4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
 5. Y dược;
 6. Giáo dục và đào tạo.

3.     Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

 • Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có trước đó: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào hoặc đã được áp dụng trước ngày nộp hồ sơ.
 • Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh Long An: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.
 • Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật -xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

4.     Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi gồm 03 bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nêu trên.

4.1.Phiếu đăng ký dự thi gồm các nội dung sau:

 • Họ và tên người dự thi;
 • Tên tổ chức dự thi;
 • Địa chỉ nơi làm việc;
 • Địa chỉ nơi cư trú
 • Điện thoại liên hệ (nếu có);
 • Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);
 • Tên giải pháp dự thi;
 • Lĩnh vực dự thi;
 • Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);
 • Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;
 • Cam kết của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;
 • Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

4.2.Bản mô tả giải pháp dự thi

 • Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);
 • Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;
 • Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;
 • Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng;
 • Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết;
 • Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;
 • Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động . . .

4.3.Toàn văn giải pháp dự thi

Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ,  hình ảnh, các tính toán minh họa  . . .

4.4.Các tài liệu khác (nếu có)

5.     Nộp, nhận hồ sơ dự thi

5.1.   Hồ sơ dự thi gửi về cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi theo địa chỉ sau:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

Địa chỉ: 367 Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272.3522885

Ngoài ra, Ban tổ chức Hội thi sẽ xem xét và tuyển chọn các giải pháp đạt giải cao tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) nhưng tối đa không quá 20 giải pháp.

5.2.Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

 • Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/6/2023;
 • Chấm các giải pháp dự thi và chọn giải pháp gửi tham dự Hội thi cấp toàn quốc: dự kiến tháng 7- 8/2023;
 • Lễ trao giải thưởng: dự kiến tháng 9/2023.

5.3.Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 01 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

6.     Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban Tổ chức Hội thi quy định.

7.     Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng gồm có:

 • Dành cho tác giả (mỗi giải pháp dự thi có tối đa 02 đồng tác giả):

  06 Giải Nhất, mỗi giải:                         30.000.000 đồng

  06 Giải Nhì, mỗi giải:                           24.000.000 đồng

  12 Giải Ba, mỗi giải:                            18.000.000 đồng

  12 Giải Khuyến khích, mỗi giải:           6.000.000 đồng
 • Dành cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi:

  03 Giải thưởng cho tổ chức, mỗi giải:   2.980.000 đồng

  03 Giải thưởng cho cá nhân, mỗi giải:   1.490.000 đồng.

  Tùy tình hình thực tế mà Ban tổ chức sẽ xem xét cơ cấu giải thưởng cho phù hợp với từng lĩnh vực nhưng không vượt quá tổng kinh phí giải thưởng đã được phê duyệt.

8.     Hội đồng giám khảo

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

9.     Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của Ban tổ chức Hội thi.

Tùy tình hình thực tế, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ các tác giả có các giải pháp được đánh giá cao tiếp cận được các chính sách về khoa học và công nghệ hiện hành về sỡ hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
Đính kèm Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Long An năm 2022-2023.

2022_1. Phiếu đăng ký tham dự Hội thi.docx

2022_2. Bản mô tả giải pháp dự thi.docx

2022_3. Toàn văn giải pháp dự thi.docx

2022_QĐ04 của BTC về ban hành thể lệ Hội thi.pdf

Phòng Quản lý Công nghệ - NTV

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1