image banner
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
Lượt xem: 264
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Thực hiện Kế hoạch số 826/KH-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An.

Trên cơ sở Kế hoạch số 2153/KH-SKHCN ngày 26/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công tác cải cách hành chính năm 2024 đã ban hành. Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành xây dựng Kế hoạch số 518/KH-SKHCN ngày 27/3/2024 về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024.

Với mục tiêu là nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời triển khai văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) đến công chức, viên chức và người lao động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cũng như, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, công chức, viên chức và người lao động có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC.

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đối với công tác CCHC của Sở.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Song song đó, Sở ưu tiên tuyên truyền 06 lĩnh vực cải cách hành chính như sau:

1. Về cải cách thể chế: tuyên truyền nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020); công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024.

2. Về cải cách thủ tục hành chính: thực hiện tốt hoạt động kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, cắt giảm thời gian, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của Sở tuân thủ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; việc số hóa hồ sơ theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy: tuyên truyền kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, sắp xếp vị trí việc làm của cơ quan theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi năm 2019); Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản có liên quan.

4. Về cải cách chế độ công vụ: các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức; tuyên truyền quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của công chức, viên chức.

5. Về cải cách tài chính công: kết quả công tác cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính của Sở; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: tuyên truyền các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025; Công văn số 8322/UBND-VHXH ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; chương trình số 3288/CTr-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 16/3/2022 về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Những nội dung trên đều được Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị thực hiện./.

Phan Huỳnh Huyền Trân
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1