image banner
NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) NĂM 2024
Lượt xem: 151
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Chỉ số PAPI là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam dựa vào cảm nhận và trải nghiệm của người dân về sự hài lòng đối với các dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số PAPI được thể hiện qua 08 nội dung:

1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở.

2. Công khai, minh bạch.

3. Trách nhiệm giải trình với người dân.

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

5. Thủ tục hành chính công.

6. Cung ứng dịch vụ công.

7. Quản trị môi trường.

8. Quản trị điện tử.

Đồng thời, Chỉ số PAPI là một trong những tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính.

 Năm 2023, Chỉ số PAPI của Long An đạt được 40.83/80 điểm, đứng hàng thứ 46/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm thứ ba trung bình thấp; tăng 1.03 điểm và tăng 11 bậc so với năm 2022 (57/63 tỉnh, thành phố), đứng thứ 07/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 21/5/2024, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1523/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Long An năm 2024. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng kế hoạch số 959/KH-SKHCN ngày 29/5/2024 về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2024;  Góp phần vào kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh nằm trong nhóm có điểm trung bình cao. Sở đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện 08 nội dung cải thiện Chỉ số PAPI như sau:

1. Về nội dung tham gia của người dân

Thực hiện nghiêm công tác phổ biến pháp luật đúng theo kế hoạch đã xây dựng. Tham dự hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung Ương và địa phương do Sở Tư pháp tổ chức; sau hội nghị thực hiện viết tin, bài và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở để người dân được tiếp cận chính sách hiện hành.

Trong việc giải quyết công việc giữa cơ quan với người dân, doanh nghiệp được thực hiện dân chủ. Gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính của cơ quan.

Kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị trực tiếp, cổng 1022, ứng dụng Long An số hoặc qua hòm thư điện tử của tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Thanh tra Sở phối hợp cùng Ban thanh tra nhân dân giải quyết đúng theo quy định.

Thường xuyên, cập nhật số lượng, chức danh nhiệm vụ được phân công của công chức, viên chức và người lao động kèm theo phương thức liên lạc giữa người dân với cơ quan nhằm tạo sự tương tác, thông tin giữa chính quyền với Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

2. Về nội dung công khai, minh bạch

Tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công chức, viên chức và người lao động. Tập trung công khai chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên trang thông tin điện tử: chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ, thủ tục hành chính, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hoạt động khoa học và công nghệ… Khuyến khích mỗi công chức, viên chức và người lao động là tuyên truyền viên, thực hiện tuyên truyền đến gia đình, mọi người xung quanh nắm biết, thực hiện.

Thực hiện công khai thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, công khai tiến trình xử lý TTHC để công dân, doanh nghiệp tiện theo dõi.

Công khai, minh bạch thu chi ngân sách của Sở thực hiện đúng quy định; Kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công.

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo trong công tác công khai, minh bạch và thực hiện các nội dung một cách sâu, rộng có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân. Nhằm nâng cao lòng tin, sự chia sẻ, đồng thuận và hài lòng của người dân với Sở nói chung và Tỉnh ủy, UBND tỉnh nói riêng.

3. Về nội dung giải trình với người dân

Tiếp tục thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân, các quy định của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các văn bản hướng dẫn, thi hành.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trong giờ làm việc (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Sáu của tuần cuối cùng của tháng. Kịp thời tiếp nhận, xử lý và phản hồi các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định.

Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động đối thoại trực tiếp với nhân dân về những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, hạn chế đến mức tối đa tình trạng đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm giải trình trong nội dung Quy chế làm việc của cơ quan; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình trước nhân dân.

4. Về nội đung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), công tác tài chính.... theo quy định pháp luật.

 Công khai, minh bạch kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng quy định, đa dạng về hình thức nhằm thông tin đến người dân được biết và thực hiện giám sát.

Thực hiệm nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức đúng theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, công tác giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan.

Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với với các dịch vụ công do Sở cung cấp để kịp thời chấn chính, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ tổ chức và cá nhân (02 lần/năm).

Thường xuyên kiểm tra công vụ công chức, viên chức và người lao động trong Sở. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm như: sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân hoặc lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi cá nhân...

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng viên chức; thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng (nếu có). Chống tiêu cực trong công tác tuyển dụng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Về nội dung thủ tục hành chính công

Tăng cường công tác kiểm soát TTHC, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; không để tình trạng người dân, tổ chức đi lại nhiều lần để giải quyết hồ sơ; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn. Đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán trực tuyến qua nền tảng Payment Platform trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thường xuyên rà soát kiện toàn và bố trí nhân sự phù hợp tại Bộ phận một cửa đảm bảo trình độ chuyên môn, vững về nghiệp vụ, có khả năng giao tiếp tốt, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, góp phần tăng tỷ lệ hài lòng của của người dân.

Tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiến nghị UBND tỉnh đơn giản hóa các quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Duy trì 100% thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Sở.

Thực hiện công khai tiến trình xử lý thủ tục hành chính để công dân, doanh nghiệp theo dõi. Tiếp tục, giữ vững tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết sớm, đúng hạn và không có hồ sơ trễ hạn.

Chủ động rà soát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết hồ sơ TTHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở trong việc giải quyết TTHC.

6. Về nội dung cung ứng dịch vụ công

Tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giữ vững ổn định an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; không để xảy ra các hoạt động các loại tội phạm mới.

7. Về nội dung quản trị môi trường

 Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thực trạng, nguy cơ, tác động từ ô nhiễm môi trường.

Khuyến khích sự tham gia công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người dân trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phân loại chất thải. Qua đó, nâng cao nhận thức về sử dụng nguồn nước, bảo vệ môi trường.

8. Về nội dung quản trị điện tử

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tuyên truyền, phổ biến để người dân biết các tiện ích, ứng dụng công nghệ thông tin, địa chỉ truy cập, nơi cung cấp thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đồng thời, rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ các TTHC có sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ được UBND tỉnh công bố trên trang thông tin điện tử của Sở để người dân thuận lợi trong việc lấy thông tin, biểu mẫu thực hiện TTHC.

Nâng cao chất lượng, đổi mới giao diện trang thổng tin điện tử của Sở theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận, cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ. 

Kịp thời đăng tải dự thảo, chính sách pháp luật liên quan đến khoa học và công nghệ lên trang thông tin điện tử Sở để lấy ý kiến nhân dân.

Văn bản đến phân công, giao việc cho các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc và văn bản đi đều được xử lý trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật).

Tuyên truyền về Luật An ninh mạng; kịp thời phản hồi, giải thích, giải quyết các phản ánh của người dân qua môi trường mạng để minh bạch thông tin hoạt động của Sở; công chức, viên chức và người lao động thực hiện đúng quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, góp phần cải thiện hiệu quả quản trị điện tử của Sở./.

Phan Huỳnh Huyền Trân
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1