image banner
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2023
Lượt xem: 161

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính trên tất cả các nội dung, cụ thể như: Công tác chỉ đạo thực hiện CCHC thường xuyên, liên tục; Vai trò, năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý được tăng cường. Tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý cho CBCCVC được thực hiện thường xuyên, trọng tâm. Sử dụng có hiệu quả ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc trong toàn Sở; Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC theo cơ chế Một cửa được thực hiện theo đúng quy định; Không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân trong giải quyết các TTHC của Sở; Công tác tiếp công dân theo quy định được duy trì.

Ngay từ cuối năm trước năm kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành  Kế hoạch số 1578/KH-SKHCN ngày 29/12/2022 về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 với 7 nội dung và 34 nhiệm vụ cụ thể được phân công cho các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ trì và phối hợp thực hiện. Trong Quý III, để đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch số 1578/KH-SKHCN, Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, điều chỉnh giảm 6 nhiệm vụ  do các nhiệm vụ không còn phù hợp thực tế tại đơn vị. Đồng thời, đề ra sản phẩm cụ thể của từng nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Đến nay, đã hoàn thành 11/28 nhiệm vụ (đạt 39,28%), số nhiệm vụ đang thực hiện: 17 nhiệm vụ.

Công tác chỉ đạo thực hiện CCHC được BGĐ Sở thường xuyên chỉ đạo quán triệt người đứng đầu, công chức, viên chức tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2023, thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ và đồng thời ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của sở trong xử lý công việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3560/UBND-THKSTTHC ngày 27/4/2023.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 7377/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An. Trên cơ sở TTHC đã được công bố, Sở Khoa học và Công nghệ đã tuyên truyền và cập nhật đầy đủ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ được giải quyết trước hạn chiếm tỷ lệ 90,91%, không có hồ sơ quá hạn.

Sở tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc để kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy một cách hợp lý và khoa học theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan theo Kế hoạch số 1417/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trên cơ sở biên chế công chức được giao cho Sở KH&CN tại Quyết định 11/QĐ-SKHCN ngày 08/02/2023 về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cho các phòng và đơn vị trực thuộc Sở. Chủ động xắp sếp bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí.

Sở luôn quan tâm, tạo điều kiện, xây dựng Kế hoạch, rà soát và cử CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo đúng vị trí việc làm, đúng đối tượng, trong quy hoạch, phù hợp với sở trường công tác và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. Trong quý III, đã tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các đào tạo, bồi dưỡng như: Trung cấp lý luận chính trị 03, Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng: 04, Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản: 02; Bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở và kỹ năng hành: 01.

Về cải cách tài chính công, Sở đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 27/01/2023 về quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2023, từng bước nâng cao ý thức tiết kiệm và tạo động lực cho công chức an tâm công tác; sắp xếp các khoản chi hợp lý để tiết kiệm kinh phí, chi thu nhập tăng thêm cho công chức đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai tài chính năm 2022 tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2023. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của mỗi công chức, viên chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được cấp hằng năm và tài sản của cơ quan.

Trong hoạt động của cơ quan luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số; Tiếp tục triển khai Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023  và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; Phổ biến, tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Phân công công chức theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ đối với các nhiệm vụ của Đề án 06. Khai thác có hiệu quả các chức năng của Cổng dịch vụ công của tỉnh và phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và công bố tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính của đơn vị mình đảm bảo đồng bộ, kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Thực hiện đúng quy trình quản lý văn bản đi và đến góp phần sử dụng hiệu quả hơn phần mềm quản lý văn bản trong việc xử lý văn bản đi và đến của cơ quan; 100% tỷ lệ văn bản đến, văn bản đi được xử lý thông qua phần mềm điện tử (trừ văn bản có chế mật, đơn thư khiếu nại tố cáo); 100% tỷ lệ văn bản được ký số của cơ quan. Thường xuyên cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử của Sở. Triển khai đồng bộ phần mềm quản lý văn bản, đảm bảo kết nối liên thông trong toàn tỉnh và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo qua hệ thống được thực hiện tốt, xử lý công việc nhanh chóng, hạn chế sao gửi bản giấy. 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

Với những kết quả đạt được, để tiếp tục phát huy hiệu quả, trong thời gian tới cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai và đảm bảo hoàn thành 100% Kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ quan.

2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ BCCI để thực hiện các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Tăng cường thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật; Nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác xây dựng văn bản QPPL, rà soát và kiểm tra văn bản QPPL theo chỉ đạo của UBND tỉnh, việc thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị.

4. Đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC; Quán triệt việc thực thi đạo đức công vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC của cơ quan hành chính Nhà nước; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

5. Triển khai xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo Kế hoạch của tỉnh và Sở. Tập trung thực hiện Đề án về công nghệ thông tin ngành khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số./.

Văn phòng Sở (NTHT)


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1