image banner
THỰC HIỆN KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Lượt xem: 406

Năm 2023, Chỉ số CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ đạt loại “Khá” với 78,97 điểm, xếp hạng 06/19 các sở, ngành tỉnh (tăng 13 bậc so với năm 2022) theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An. Trong đó:

TT

Lĩnh vực

Điểm tối đa

Điểm thẩm định

Điểm thẩm định so với điểm tối đa (Điểm trừ)

1

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

14

11,38

-2,62

2

Cải cách thể chế

12

10,47

-1,53

3

Cải cách thủ tục hành chính

18

13,49

-4,51

4

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

10

5,29

-4,71

5

Cải cách chế độ công vụ

20

15,96

-4,04

6

Cải cách tài chính công

12

10,13

-1,87

7

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

14

12,25

-1,75

Tổng:

100

78,97

- 21,03

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Báo cáo Quý III trễ thời gian quy định.

- Chưa thực hiện nội dung tuyên truyền  CCHC thông qua các hình thức khác.

- Chỉ có 01/02 sáng kiến hoặc giải pháp mới được công nhận.

- Vẫn còn 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành, 09 nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn.

2. Cải cách thể chế

- Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật không đúng theo Kế hoạch đã xây dựng.

- Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành tỉnh.

3. Cải cách Thủ tục hành chính

- Vẫn còn 01 hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

- Xảy ra 01 trường hợp thành phần hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định đối với thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

- Còn 01 trường hợp chưa kịp thời phản hồi ý kiến khi được cơ quan, đơn vị liên quan gửi lấy ý kiến trong quá trình giải quyết TTHC.

- Kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Khoa học và Công nghệ xếp loại “Trung bình”.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Số lượng lãnh đạo phòng, đơn vị không đáp ứng theo yêu cầu.

- Không thực hiện thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước về phân cấp.

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ chưa có nội dung quản lý nhà nước về phân cấp dẫn đến không có cơ sở xử lý vấn đề phát hiện sau thanh tra, kiểm tra.

- Chất lượng tổ chức bộ máy của sở, ngành tỉnh.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Chưa đạt 100% so với đề án vị trí việc làm theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt của Sở.

- Chưa đạt 100% so với đề án vị trí việc làm theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt của đơn vị sự nghiệp thuộc sở.

- Chưa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống (109 trường thông tin) theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại văn bản số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023.

- Báo cáo Quý II trễ thời gian quy định.

- Không xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nên không có cơ sở thẩm định kết quả.

- Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của sở, ngành tỉnh.

6. Cải cách tài chính công

- Không tăng mức độ tự chủ so với năm 2022.

- Chất lượng cải cách tài chính công.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Không đạt tỷ lệ trên 20% hồ sơ TTHC thanh toán trực tuyến.

- Chưa cung cấp báo cáo tài chính năm công khai; danh mục thông tin phải được công khai theo quy định tại Điểm g, h Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

- Mới xây dựng đề cương, chưa hoàn thiện “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ”.

Nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động đề ra phương hướng khắc phục những cho từng tồn tại, hạn chế trên tương ứng như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Báo cáo đúng theo quy định trước ngày 10 của tháng cuối kỳ báo cáo (Quý, Năm).

- Thực hiện công tác tuyên truyền CCHC, tập trung tổ chức hội thi, tọa đàm hoặc các hình thức tuyên truyền mới sáng tạo khác.

- Khuyến khích tập thể, các nhân tích cực, chủ động nghiên cứu sáng kiến, giải pháp hoặc cách làm hay trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm có ít nhất 02 sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC đáp ứng các yêu cầu.

- Quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao đúng thời hạn quy định. Định kỳ hàng tuần thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đến UBND tỉnh.

2. Cải cách thể chế

- Triển khai thực hiện những nội dung đúng theo Kế hoạch đã xây dựng.

- Kịp thời nắm những kiến nghị, đề xuất và hỗ trợ các Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Khoa học và Công nghệ.

3. Cải cách Thủ tục hành chính

- Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98%. Trong đó có 50% hồ sơ giải quyết trước hạn và không xảy ra tình trạng trễ hạn.

- Trong tiếp nhận và giải quyết TTHC kiểm tra thành phần hồ sơ đảm bảo đúng quy định, không tiếp nhận thừa thiếu thành phần hồ sơ, không yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC quá 01 lần.

- Phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị trong phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo nhịp nhàng, đồng bộ và đúng theo thời gian quy định của cơ quan lấy ý kiến.

- Phấn đấu nâng tỷ lệ các nhóm chỉ tiêu công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết; dịch vụ trực tuyến; mức độ hài lòng; số hóa hồ sơ. Góp phần cải thiện xếp hạng của Sở trên Cồng dịch vụ công quốc gia.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy, thực hiện công tác cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo cơ cấu hợp lý; thực hiện nghiêm túc đúng quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý, không để xảy ra tình trạng thiếu chuẩn hoặc chưa đảm bảo điều kiện mà bổ nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đưa nội dung cụ thể việc thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước về phân cấp.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại Sở sớm nhất có thể, tuân thủ theo quy định.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Tổ chức rà soát lại trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức từ đó tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định gắn với vị trí việc làm và công tác quy hoạch của cơ quan.

- Tổ chức rà soát lại trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức, người lao động từ đó tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định gắn với vị trí việc làm và công tác quy hoạch của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Chỉ đạo công chức, viên chức phụ trách cập nhật thông tin trên phần mềm Quản lý công chức, viên chức tại Sở, đơn vị trực thuộc Sở. Tập trung cập nhật Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, lương, văn bằng, chứng chỉ,...

- Báo cáo đúng theo quy định trước ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo (Quý).

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phải phù hợp và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng so với chỉ tiêu được phê duyệt để có hướng đẩy mạnh thực hiện, điều chỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đảm bảo hoàn thành 100% Kế hoạch đã đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, giữ nghiêm trật tự kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm tận tâm, tận tụy với công việc, thái độ hòa nhã.

6. Cải cách tài chính công

- Phấn đấu tăng mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm.

- Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan đến tài chính công.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Phấn đấu tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt tổi thiểu 45%. Tiếp tục tuyên truyền văn bản số 136/SKHCN-VP ngày 13/6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn thanh toán trực tuyến trên nền tảng Payment Platform.

- Thực hiện chế độ công khai báo cáo tài chính năm, công khai danh mục theo quy định tại Điểm g, h Khoản 1 Điều 4 Nghị định 42/2022/NĐ-CP.

- Tiếp tục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ”.

- Cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu ngành ngay sau khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ”.

Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ phấn tăng hoặc bằng thứ hạng năm 2023, riêng về điểm số năm 2024 đạt từ 80 điểm trở lên của thang điểm 100./.

Phan Huỳnh Huyền Trân
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1