image banner
Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 147
 

Thực hiện Kế hoạch số 548/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-SKHCN ngày 07/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai thực hiện cụ thể tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc để nâng cao nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn liền với cải cách hành chính trong quá trình thực thi công vụ, chức trách, công việc được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 251-NQCĐ/ĐB.SKHCN ngày 20/3/2023 Củng cố, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế và phân công thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Trong năm 2023, Sở đã triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC năm 2023 của tỉnh và của Sở qua Phần mềm quản lý văn bản và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt pháp luật. Đồng thời, đăng tải, cập nhật kịp thời các kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN để phục vụ hoạt động tra cứu, tìm hiểu của công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân. Đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công; Thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số… theo tinh thần Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC...

Thực hiện tuyên truyền về CCHC lồng ghép với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác cải cách hành chính của cơ quan, thi hỏi đáp liên quan cải cách hành chính, an ninh tổ quốc (Hái hoa dân chủ).

Ngoài ra, trong tháng 10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, Đề án 06, chuyển đổi số và sinh hoạt pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở tham gia với các báo cáo viên đến từ Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ còn tiếp tục tổ chức tuyên truyền video "Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An" thông qua Trang thông tin điện tử của Sở.

Nhìn chung, công tác thông tin, tuyên truyền công tác CCHC luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia giám sát quá trình thực hiện CCHC, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước, nhất là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các TTHC đối với Sở./.

Văn phòng Sở (NTHT)


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1