image banner
Báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ
Lượt xem: 60
Thông tư 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000 và Luật Thống kê ngày 26/6/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/3/2006 về thống kê khoa học và công nghệ, trong đó quy định về cung cấp, thu thập, xử lý, công bố và sử dụng thông tin thống kê khoa học và công nghệ, phát triển công tác thống kê khoa học và công nghệ trên cả nước, quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ.

Thông tư 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ ở tỉnh là các cơ quan,đơn vị hoặc tổ chức trên địa bàn tỉnh có tư cách pháp nhân và có sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn được coi là ngân sách Nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ thuộc các loại hình: cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức khoa học và công nghệ của Nhà nước; tập đoàn, tổng công ty, công ty, doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc (ngoại trừ các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng).

Cơ quan thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ ở tỉnh là Sở Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Để thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2565/UBND-NN chỉ đạo báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, đồng thời Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp gửi báo cáo thống kê khoa học và công nghệ về Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng nội dung thông tin được quy định trong chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải gửi báo cáo cho Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất là ngày 10/02 năm kế tiếp của năm báo cáo; đồng thời báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Cục Thống kê tỉnh hỗ trợ về nghiệp vụ chuyên môn về công tác báo cáo thống kê khi có yêu cầu; thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ này trong phạm vi và thẩm quyền quản lý.

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1