image banner
Kế hoạch Triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 117
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đảng ủy cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức học tập, quán triệt sâu, rộng Chuyên đề năm 2019, tạo sự chuyến biến tích cực về nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch thực hiện gắn nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải nghiêm túc, chu đáo, thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe với tự đọc, tự nghiên cứu. Tăng cường kiểm tra, giám sát và báo cáo kêt quả học tập, quán triệt về Đảng ủy Khối theo quy định.

- Mỗi cá nhân xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 gắn Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, cuôi năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

- Tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

- Các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

2. Tài liệu học tập

- Chuyên đề năm 2019 "vê xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh " do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành.

- Tài liệu nghiên cứu: 50 năm thực hiện di chúc của Bác (1969-2019)CV10_Tai lieu hoc tap HCM.pdf

3. Đối tượng, thời gian và báo cáo viên

a. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức

- Đối tượng: Ủy viên đảng ủy, Trưởng, phó phòng và đơn vị trực thuộc (Đã thực hiện vào ngày 23/01/2019 theo kế hoạch của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh).

b. Đảng ủy tổ chức

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ còn lại (bao gồm các đồng chí thuộc đối tượng tại khoản a nhưng chư sắp xếp học tập được).

- Thời gian: bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 26/02/2019 (Thứ 3)

 - Đại điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ

- Báo cáo viên: Đ/c Nguyễn Minh Hải – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở

4. Viết Bản cam kết, rèn luyện phấn đấu năm 2019

Cán bộ, đảng viên, quần chúng sau khi tham gia học tập, quán triệt đều phải viết "Bản cam kết, rèn luyện phấn đấu năm 2019" theo mẫu tại Văn bản 2083-CV/TU ngày 13/02/2019 của Tỉnh ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các Chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo trong việc phân công đối tượng tham dự học tập đầy đủ và đúng thời gian quy định; Lãnh đạo viết "Bản cam kết, rèn luyện phấn đấu năm 2019" cá nhân sau học tập đảm bảo chất lượng.

2. Giao đồng chí Luật – Đảng ủy viên làm đầu mối tổ chức học tập tại Sở và nắm số lượng, tổng hợp báo cáo về Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trước 15/3/2019 theo quy định./.

Ban biên tập
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1