image banner
Chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 250
Phong cách và tác phong là 02 khái niệm thể hiện theo nghĩa rộng và nghĩa cụ thể của cách nghĩ, cách làm của mỗi người. Phong cách Hồ Chí Minh là lề lối, cách thức làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương. Phong cách Hồ Chí Minh là những bài học quý báo đối với cán bộ đảng viên và quần chúng. Đó cũng là nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
chuyen de Hoc tap HCM 2018_1.jpg
GS.TS Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề

- Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Do đó cần xây dựng phong cách dân chủ, quần chúng, khoa học và nêu gương.

+ Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản của các cơ quan nhà nước trong chế độ ta, dân chủ là lắng nghe, coi trọng các ý kiến đóng góp, các kiến nghị, đề xuất, tạo sự hưng phấn, sáng tạo trong toàn tập thể. Quần chúng là giản dị, hòa đồng, tập hợp lực lượng thành sự thống nhất, đoàn kết, thành phong trào.

+ Khoa học là trên cơ sở điều tra, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, theo quy luật để đưa ra các kế hoạch, các quyết định phù hợp nhất, tối ưu nhất về thời gian, không gian và chất lượng.

+ Nêu gương làm gương trong công việc trên cơ sở rèn luyện các đức tính: "cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư", nói đi đôi với làm. Lấy gương người tốt, việc tốt để rèn luyện, để giáo dục, xây dựng nhân cách, xây dựng tổ chức, xây dựng đảng.

- Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong cách lãnh đạo cần phải dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, trọng tài, khéo dụng, cách mạng, khoa học, sáng tạo, năng động.

+ Dân chủ là tôn trọng các ý tưởng, huy động trí tuệ tập thể, nghiên cứu, phân tích một cách toàn diện, khoa học để tìm ra cái tinh tế nhất từ đó có sự quyết đoán để đảm bảo các điều kiện đạt được mục tiêu.

+ Sâu sát là từ thực tiễn, từ cơ sở, từ kết quả thực hiện đến tổng hợp lý luận và trở lại thực tiễn. Cán bộ phải có mặt ở cơ sở, phải thực tế tại nơi thực hiện, kết quả được phản ánh trung thực, từ đó tổng hợp thành lý luận, trực tiếp áp dụng lý luận này vào thực tiễn.

+ Trọng dụng người tài, khéo dùng người là yêu cầu quyết định của phong cách lãnh đạo. Người lãnh đạo phải là người tài, trọng người tài và biết cách dùng người tài. Tài có được trên cơ sở thu nạp tri thức, rèn luyện, tích lũy kết hợp với đặc tính sinh học tự nhiên trên mỗi người.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, quản lý là yếu tố đặc biệt, trọng yếu đảm bảo sự tối ưu của các quyết định được ban hành, tổ chức thực hiện đến mục tiêu thành công. Đổi mới phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo là dân chủ thực sự, kỷ cương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, làm việc có kế hoạch khoa học, có trọng tâm, nói đi đôi với làm. Các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm:

+ Tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành: đưa nội dung này vào các lớp bồi dưỡng chính trị, học tập nâng cao trình độ lý luận, học tập nghị quyết, thực hành nêu gương.

+ Giữ vững nguyên tắc "tập trung dân chủ" và "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách": Tạo hóa cho con người có 2 mắt, 2 tai, chỉ 1 miệng nên nhìn nhiều, nghe nhiều hơn nói. Trách nhiệm người đứng đầu dám làm dám chịu.

+ Tăng cường công tác quản lý cán bộ: qui chế làm việc, kiểm tra công vụ, giám sát công vụ, kiểm tra tổ chức cơ sở đảng.

+ Xây dựng quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo: qui định về văn hóa công sở, quy chế làm việc, các nội dung xây và chống, nội quy cơ quan.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: kiểm tra chi bộ, kiểm tra giám sát đảng viên, kiểm tra thực hiện nghi quyết, chương trình, kế hoạch. Thực hiện nghiêm quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng.

chuyen de Hoc tap HCM 2018_2.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Phong cách, tác phong làm việc, lãnh đạo trong tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh cần được học tập, thể hiện xuyên suốt trong các mặt hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.  Nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khoa học, kỷ luật, kỷ cương, gần gủi với quần chúng, gắn bó với thực tiễn cơ sở, vì lợi ích tập thể, chấp hành và vận dụng sáng tạo chủ trương của đảng vào thực tiễn địa phương mình.

Xây dựng phong cách làm việc, lãnh đạo của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm mục tiêu xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, với phương châm "hiện thân trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc"./.

Lê Quốc Dũng – Giám đốc Sở KH&CN

Ban biên tập
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1