image banner
Kế hoạch Rèn luyện tu dưỡng của cá nhân, tập thể Về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2015
Lượt xem: 289
Thực hiện theo Đảng văn số 2788-CV/TU ngày 30/12/2014 của Tỉnh ủy Long An "V/v triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề trong năm 2015"; kế hoạch 101-KH/ĐUK ngày 5/3/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi ủy Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng đối với cá nhân, tập thể như sau:

1 - Mục đích yêu cầu:

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nội dung chuyên đề năn 2015 "trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" gắn với thực hiện NQTW 4 (khóa XI) " một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết TW 9 (khóa XI) "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Quy định về những vấn đề Đảng viên không được làm và Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiêm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân và tập thể trong Chi bộ và Sở khoa học Công nghệ.

- Không ngừng nâng cao nhận thức và ý thực tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng của Sở Khoa học và Công nghệ. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nề nếp thường xuyên trong sinh hoạt Chi bộ, trong sinh hoạt các đoàn thể của cơ quan.

- Là căn cứ để đánh giá, phân loại Tổ đảng trong Chi bộ và các đơn vị trong Sở vào cuối năm.

2 - Nội dung kế hoạch:

2.1 Công tác tuyên truyền triển khai

- Nghe báo cáo viên trình bày (BGĐ trực tiếp, cán bộ trực tuyến);

- Sinh hoạt các chuyên đề theo 04 tài liệu chính như sau: trong mỗi kỳ sinh hoạt lần lược phân công các tổ đảng tuyên truyền và phân tích một nội dung trong theo các 04 tài liệu gồm:

+ Ban Tuyên Giáo Trung ương: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh"; (đã phát cho đảng viên)

+ Thư của Bác gồm: "Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ, ngày 1-3-1947"; "Thư gửi các đồng chí Trung Bộ, năm 1947";

+ Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc";

+ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-  Bên cạnh đó thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khoá: "Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

2.2 - Công tác xây dựng kế hoạch:

2.2.1 - Đối với cá nhân:

Căn cứ vào Kế hoạch này mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng của Sở Khoa học và Công nghệ liên hệ bản thân, tiến hành lập Bản đăng ký học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo mẫu qui định.

2.2.2-  Đối với tập thể:

Căn cứ vào Kế hoạch này Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của tập thể về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015.

Trong xây dựng kế hoạch cần chú trọng kế thừa, phát huy kết quả đạt được từ những năm trước, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao để đăng ký thực hiện, trong đó trọng đến tính đặc thù của các phòng và đơn vị. Chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay. Xác định những vấn đề tồn tại, bức xúc (nếu có) của đơn vị mình đưa vào kế hoạch để tập trung chỉ đạo giải quyết.

2.2.3 - Công tác thẩm định các kế hoạch:

Kế hoạch rèn luyện của tập thể và bản đăng ký cá nhân sau khi xây dựng trình chi ủy thông qua và hoàn thành trong quí I năm 2015.

Chi ủy tổ chức triển khai, kiểm tra và giám sát thực hiện.

2.3 Công tác phát hiện, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình.

Theo Hướng dẫn của Chi ủy Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ về bình xét khen thưởng của cá nhân, tập thể Về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2015.

2.4 Công tác kiểm tra, giám sát:

Tổ giúp việc Chi ủy Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành 03 đợt kiểm tra giám sát các cá nhân, tập thể Về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2015, cụ thể như sau:

Đợt 1: tháng 05/2015, kiểm tra nội dung các Kế hoạch rèn luyện của tập thể và các Bản đăng ký cá nhân.

Đợt 2: tháng 09/2015, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Kế hoạch rèn luyện của tập thể và các Bản đăng ký cá nhân.

Đợt 3: tháng 11/2015, kiểm tra kết quả thực hiện các Kế hoạch rèn luyện của tập thể và các Bản đăng ký cá nhân.

2.5 Rà soát các chuẩn mực đạo đức, qui tắc ứng xử, xây chống:

Xây dựng 17 tiêu chí nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên làm cơ sở triển khai tu dưỡng rèn luyện và kiểm tra đánh giá. (Chi ủy sẽ triển khai đến đảng viên)

3-Tổ chức thực hiện:

* Xây dựng thời gian thực hiện các công việc:

- Hoàn thành kế hoạch tập thể, cá nhân tháng 4/2015;

- Kiểm tra giám sát:

+ Đợt 1: 5/2015; + Đợt 2: 9/2015; + Đợt 3: 11/2015;

 • Báo cáo kết quả năm 2015: tháng 12/2015;
 • Sơ kết, tuyên dương điển hình (kết hợp).

  * Phân công chi ủy viên: Xây dựng kế hoạch chi ủy; kiểm tra giám sát; báo cáo sơ kết.

  3.1- Công tác tuyên truyền giáo dục:

  Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục như sau:

  - Theo sự tổ chức, hướng dẫn của cấp trên.

  - Đơn vị Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chuyên đề năm 2015 gắn với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

  3.2- Tổ chức thực hiện:

  Các tổ chức đoàn thể, Cán bộ, Đảng viên, quần chúng của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch.

  3.3- Công tác kiểm tra, giám sát:

  Công tác kiểm tra giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 phải được thực hiện đảm bảo thời gian, nội dung, đảm bảo nhiêm túc, hiệu quả.

  - Chi bộ thực hiện công tác kiểm tra giám sát 3 lần trong năm (Có quyết định thành lập đoàn kiềm tra theo lịch như trên). Kiểm tra hằng tháng qua sổ tay rèn luyện Đảng viên.

  - Công đoàn cơ sở, Chi Đoàn thanh niên kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của tập thể đã xây dựng.

  3.3- Công tác báo cáo, sơ, tổng kết:

  - Định ký hàng tháng báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện củ tập thể và cá nhân trước Chi bộ, chính quyền và các đoàn thể. Nội dung kiểm điểm thể hiện trong Nghị quyết chi bộ, báo cáo tháng của Sở và sổ tay rèn luyện Đảng viên.

  - Thực hiện sơ kết và tổng kết kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể thực hiện xuất sắc những nội dung đăng ký, có cách làm hay, mô hình sáng tạo.
Ban biên tập
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1