image banner
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Văn phòng Sở


- CN.Liêu Thụy Hoàng Phương

  CN.Lieu Tuy Hoang Phuong.png

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại : 0908 352 548

Email: hoangphuong@longan.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp Giám đốc sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của sở; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của sở. Giúp lãnh đạo sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Tham mưu giúp Giám đốc sở quản lý, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, kế toán và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác;

b) Tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo sở;

c) Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc sở;

d) Xây dựng, trình lãnh đạo sở ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định nội bộ khác của sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan sở và các đơn vị thuộc sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

e) Tham mưu dự toán, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hành chính nhà nước, nguồn sự nghiệp KH&CN và nguồn kinh phí phí và lệ phí,...;

g) Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan sở;

h) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của sở; Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của sở; Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính; Quản lý và kiểm kê tài sản của các đơn vị trong sở;

i) Tham gia ý kiến về việc xử lý các vấn đề pháp lý nảy sinh trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ khi lãnh đạo sở yêu cầu hoặc các đơn vị trực thuộc sở đề nghị;

k) Công tác kế hoạch

- Tham mưu dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ; nghiên cứu đề xuất các chính sách thích hợp cho phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của toàn sở theo định kỳ;

- Theo dõi thực hiện các đề án, dự án trọng điểm và chương trình trọng tâm của Sở trong từng giai đoạn cụ thể theo sự phân công của Giám đốc sở.

l) Công tác tài chính

- Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh trên cơ sở tổng hợp dự toán của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện cơ cấu vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ;

- Hướng dẫn, xây dựng dự toán kinh phí, kiểm tra thực hiện và quyết toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ; tổ chức học tập phổ biến nghiệp vụ kế toán trong sở;

- Tham mưu thẩm định tài chính các đề tài, dự án; phối hợp kiểm tra tiến độ việc thực hiện các đề tài, dự án KH&CN từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN;

- Quản lý kinh phí sự nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ do Sở quản lý theo quy định của pháp luật; báo cáo tài chính để quyết toán với cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định;

- Tham mưu cho Giám đốc sở trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến tài chính từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; kiến nghị các biện pháp sử dụng kinh phí khoa học và công nghệ nhằm đạt hiệu quả cao;

- Tham mưu tổ chức hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

 

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement