image banner
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Giám đốc - Nguyễn Minh Hải

1. ThS.Nguyễn Minh Hải

        Hinh the anh Hai.JPG
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0989971525
- Email: minhhai@longan.gov.vn

 a) Là Thủ trưởng cơ quan, phụ trách chung. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và pháp luật đối với toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Chủ tài khoản của Sở.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác tham mưu tổ chức xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch- tài chính; tổ chức cán bộ; đào tạo, phát triển nhân lực khoa học và công nghệ; thi đua- khen thưởng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

- Công tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở; hợp tác về khoa học và công nghệ; phát triển thị trường, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; công tác sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Các nhiệm vụ liên quan đến các chương trình, dự án trọng điểm theo chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Là người phát ngôn của Sở.

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật cơ quan; Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương; Thường trực Hội đồng khoa học và  công nghệ tỉnh; Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh; Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước; Trưởng Ban biên tập Bản tin khoa học và công nghệ, Trang tin điện tử của Sở; tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, …, do cấp trên phân công Giám đốc Sở là thành viên. 

- Phụ trách Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh.

c) Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học; Thanh tra Sở.  

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement