image banner
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

KS.Nguyễn Thanh Thảo

   300724281.png

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0933.933.133

Email: hoathienthao@longan.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 

1. Chức năng:

- Thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của sở và thanh tra nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở; thực hiện chức năng tổ chức phòng chống tham nhũng, chống lãng phí của sở. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạp pháp luật; rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

- Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc sở về tổ chức, biên chế và hoạt động, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Công tác thanh tra

- Tham mưu Giám đốc sở xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra hàng năm; đề xuất trang bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động thanh tra ngành; chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án để sẵn sàng ứng phó kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân về hoạt động khoa học và công nghệ; về phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ; về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; về sở hữu trí tuệ; về an toàn bức xạ và hạt nhân; về thông tin khoa học và công nghệ...;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc theo chỉ đạo của Giám đốc sở;

- Hướng dẫn, phối hợp với ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, cơ quan quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện, thành phố trong việc thanh tra, xử lý vi phạm về khoa học và công nghệ.

b) Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và tham mưu cho lãnh đạo sở giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của sở;

- Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở và các khiếu nại, tố cáo khác đối với cơ quan, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ, của chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sở.

c) Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí của Sở; tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan theo quy định của pháp luật.

d) Công tác pháp chế

- Tham mưu thực hiện công tác pháp chế cơ quan theo qui định của pháp luật hiện hành. Kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ được phát hiện qua công tác thanh tra;

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng;

- Thẩm định pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc quyết định;

- Xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về khoa học và công nghệ hàng năm và dài hạn của Sở trình Giám đốc xem xét, quyết định và chủ trì tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và kiến thức pháp luật về khoa học và công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức khác ở tỉnh.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement