image banner
Thông tư của của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Lượt xem: 157
- 15/2011/TT-BTC. - Thông tư về việc Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. - 105/2012/TT-BTC - Thông tư 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Xem chi tiết các Thông tư 15/2011/TT-BTC và 105/2012/TT-BTC ở các file đính kèm sau:

15.2011.TT-BTC.doc

Phu luc_15.2011.TT-BTC.doc

3172_Thong tu 105_2012_TT-BTC.doc

Mau HD su dung Quy phat trien KHCN.doc

I.  Thông tư số 15/2011/TT-BTC  về việc Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

      Sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp như sau:

- Chương I. Quy định chung, gồm 3 điều sau

      + Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      + Điều 2. Mục đích thành lập, thẩm quyền và hình thức tổ chức Quỹ

      + Điều 3. Nguồn hình thành Quỹ

- Chương II. Quy định cụ thể, gồm 3 điều sau

      + Điều 4. Thủ tục thành lập Quỹ

      + Điều 5. Sử dụng Quỹ từ nguồn trích lập thu nhập tính thuế

      + Điều 6. Quản lý Quỹ khi có sự thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp

Chương III. Tổ chức thực hiện, gồm 01 điều sau

      + Điều 7. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

II. Thông tư 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

      Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp bao gồm 03 điều như sau:

      + Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-BTC

      + Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2 khoản 1 Điều 5 Thông tư số 15/2011/TT-BTC

      + Điều 3. Tổ chức thực hiện
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1