image banner
Kết quả thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng tăng trưởng, năng suất động, sức cạnh tranh của nền kinh tế lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 37

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình số 16-Ctr/TU ngày 17/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của BCH Đảng (Khóa XII) "Về thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế". Trong đó đã đưa ra các chỉ tiêu cần phải đạt được và phân rõ trách nhiệm các sở, ngành, huyện, thị.

Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc triển khai thực hiện trên các lĩnh vực:

Về công tác khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ. Trong năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ 06 doanh nghiệp, HTX tham gia triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học: Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo Tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười, Công ty Cổ phần Cơ Khí chế tạo máy Long An, Công ty TNHH MTV Sản xuất Rượu Thanh long, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An, HTX Nông nghiệp Nhơn Thạnh Trung, Công ty Cổ phần dược liệu Mecola.

Tích cực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án: hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; nâng cao năng suất, chất lượng; tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu hàng hóa. Thực hiện nghiêm cơ chế đặt hàng, quy trình tư vấn xác định, tuyển chọn hoặc trực tiếp giao nhiệm vụ KH&CN theo quy định Nhà nước; ưu tiên lựa chọn, tham mưu đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sự tham gia, đối ứng kinh phí của các doanh nghiệp. Trong những năm qua, thông qua việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN tại địa phương, doanh nghiệp tham gia đối ứng từ 70% nguồn kinh phí thực hiện trên tổng kinh phí nhà nước chi cho nhiệm vụ, chủ yếu trên các dự án về sản xuất thử nghiệm và nhân rộng mô hình. Bên cạnh đó, triển khai Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 về quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2030. Trong năm 2023, triển khai dự án về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên 25-30 doanh nghiệp, trong đó, doanh nghiệp đối ứng 50% kinh phí thực hiện đối với phần kinh phí tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 (Kế hoạch số 522/KH-SKHCN ngày 26/4/2023). Trong đó, tuyển chọn dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo doanh nghiệp để ươm tạo năm 2023: Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo doanh nghiệp từ các Sở ngành, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, các tổ chức và cá nhân có dự án tham gia xét chọn. Tổ chức đánh giá và xét chọn các dự án để ươm tạo theo chính sách UBND tỉnh. Dự kiến xét chọn 10 dự án để hỗ trợ và ươm tạo. Hoạt động hỗ trợ và ươm tạo bao gồm: Hoạt động cộng đồng và Network Co-working, hoạt động đào tạo chuyên gia, Hoạt động bảo trợ thông tin và truyền thông, hoàn thiện bao bì, nhãn hàng sản phẩm,..

Triển khai Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 17/02/2023 về việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025" tỉnh Long An, giai đoạn 2022-2025. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 26/4/2023 triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023. Ban hành Quy chế hoạt động của Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An. Sử dụng không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tại Tầng 2 Sở Khoa học và Công nghệ là không gian làm việc chung trong các hoạt động của Đoàn thanh niên về hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đón tiếp gần 500 học sinh của 02 trường THPT Tân An và trường Chuyên Long An đến tham quan hoạt động giáo dục STEM và trải nghiệm nghề nghiệp tại Không gian KNĐMST. Đã phối hợp vận hành nền tảng Sàn giao dịch công nghệ trên cơ sở hợp tác giữa Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh với Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN TP.HCM; ra mắt Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Long An (ngày 16/5/2023). Tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động hỗ trợ ươm tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 (ngày 17/5/2023).

Ngày 19/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9737/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Long An giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và đưa ra các định hướng chủ yếu để phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo bao gồm: định hướng đổi mới cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; định hướng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thị trường KH&CN và tài sản trí tuệ; định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; định hướng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; định hướng phát triển năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ; cơ chế chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2020:

Về Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Triển khai Dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Long An giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Kết quả, có 75 lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia Dự án NSCL của tỉnh và được hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí thực hiện là: 1.625 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp khoa học. Ngoài ra, có 16 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí từ nguồn của Bộ KH&CN theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010.

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030"; Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Năm 2021, hỗ trợ 21 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình. Hỗ trợ xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, VietGap, ISO 22000, HACCP; hỗ trợ xây dựng công cụ: Kaizen 5S, 7 công cụ; hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn … Ngày 13/7/2022, tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND về quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2030. Theoi đó, trong năm 2022, đã hỗ trợ 20 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình. Trong đó, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX xây dựng, áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 22000, HACCP, VIETGAP, GLOBALGAP đối với 8 sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp (sữa chua dê, xoài dấy dẻo, rượu vang thanh long và dầu hạt thanh long, nấm đông trùng hạ thảo, chuối, nước cốt nhàu và tinh dầu, dưa lưới, rau ăn lá); hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với 01 sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp (xoài sấy dẻo).

Năm 2023, thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Chương trình NSCL được triển khai dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN, triển khai dự án "Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa". Dự án sẽ triển khai trong 18 tháng, dự kiến hỗ trợ từ 25-30 doanh nghiệp, HTX xây dựng và áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý chất lượng; Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; Hỗ trợ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; chứng nhận theo TCVN, QCVN và tiêu chuẩn nước ngoài cho các sản phẩm, hàng hóa.

Về Chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025: Triển khai Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An, Sở KHC&N đã triển khai 107 mô hình trên địa bàn tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần đưa nhiều kết quả từ đề tài, dự án, mô hình được áp dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống, tạo việc làm, giúp ổn định và nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An. Một số mô hình nổi bật như: Mô hình san phẳng đồng ruộng bằng laser, Mô hình nuôi cá trê vàng; Mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiêu thông minh cho các HTX thanh long, chanh trên địa bàn tỉnh; Mô hình ứng dụng sổ tay ghi chép điện tử VietGAP cho các HTX thanh long, khoai mỡ, rau...; Mô hình sản xuất rau an toàn, vườn ươm cây con giống (kỹ thuật gieo ươm, ghép cây con, kỹ thuật sản xuất rau trong nhà màng); Ứng dụng phân hữu cơ vi sinh từ dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi,...

Trong giai đoạn 2021 đến nay, triển khai Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 về chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, Sở KH&CN đã tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp như "Ương giống và nuôi thương phẩm cá trê vàng tại huyện Đức Huệ"; Canh tác sản xuất giống mè đen BS-LA (Black Sesame Long An) tại các huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng.

Về công tác sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 270 nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, gia hạn 45 nhãn hiệu, đăng ký 04 quyền tác giả và 04 kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, nhiều nhiệm vụ KH&CN nhằm tạo lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh cũng được triển khai đồng bộ. Đến nay, đã có 02 chỉ dẫn địa lý (thanh long Châu Thành – Long An và khoai mỡ Bến Kè), 01 nhãn hiệu chứng nhận (sản phẩm nếp Thủ Thừa) đã được cấp giấy chứng nhận; 02 chỉ dẫn địa lý đang chờ Cục Sở hữu trí tuệ cấp là Chanh không hạt Bến Lức và Gạo Nàng Thơm Chợ Đào; đang triển khai thực hiện đăng ký cho 04 nhãn hiệu chứng nhận là Rượu đế Gò Đen, Rau Cần Giuộc, Mai vàng Thủ Thừa và Mai vàng Tân Tây và 10 nhãn hiệu tập thể đang chờ cấp Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết "Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ", đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 10883/QĐ-UBND ngày 20/11/2023, với mục tiêu Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ, đúng định dạng dữ liệu chuẩn theo quy định chuyên ngành. Tích hợp, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu ngành Khoa học và Công nghệ với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ đảm bảo đủ điều kiện phục vụ công tác quản lý nhà nước; là cơ sở để thực hiện xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của tỉnh Long An. Chia sẻ thông tin với Cổng dữ liệu mở của tỉnh để chia sẻ dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh với người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Về công tác hợp tác quốc tế, đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc khảo sát nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài, ban hành Văn bản số 561/SKHCN-QLCN ngày 04/5/2023 gửi đến các sở, ngành tỉnh, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ để khảo sát nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh; Và chuyển tải chương trình và biểu mẫu đăng ký "Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023" đến các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, các đơn vị đăng ký tham dự Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 tại Cung quy hoạch - triển lãm tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian 02 ngày (từ 29 đến 30 tháng 9 năm 2023) theo nhu cầu của từng đơn vị. Bên cạnh đó, tham dự các Chương trình, Hội thảo quốc tế như: Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  để đăng ký bảo hộ cho sản phẩm chanh không hạt tại Trung quốc và và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ("UAE").

Bên cạnh các kết quả đạt được, thời gian qua cũng còn tồn tại những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện:

- Số lượng doanh nghiệp quan tâm đầu tư, nghiên cứu khoa học và công nghệ còn ít. Các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận thức đầy đủ vai trò của các công cụ năng suất chất lượng, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

- Cơ quan quản lý còn lúng túng và thụ động trong việc xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

- Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ hiện nay thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 15/2022 ngày 12/10/2022 và Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ gặp không ít khó khăn. Do nhiều thủ tục kéo dài từ đặt hàng, tuyển chọn, thẩm định kinh phí … dẫn đến doanh nghiệp ngại tham gia.

Trong thời gian tới, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã định hướng các giải pháp triển khai:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN các cấp. Tăng cường liên kết và chuyển giao công nghệ giữa các viện, trường và doanh nghiệp; nâng cao năng lực tiếp thu và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

- Triển khai Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Long An giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục triển khai các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ.

- Xây dựng Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh (thiết lập cổng TXNG tỉnh Long An) - kết nối cung cầu hàng hóa của tỉnh, đảm bảo sẵn sàng tương tác, kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc Quốc gia. Hoàn thành việc "Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ".

- Thực hiện Chỉ thị về các biện pháp nhằm nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh; tính toán, xác định chỉ số các yếu tố năng suất tổng hợp phục vụ công tác dự báo chỉ số TFP của tỉnh.

- Triển khai Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 17/02/2023 về việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025" tỉnh Long An, giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục phát huy Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

- Tiếp tục phát triển các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Văn phòng Sở (NTBT)


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1