image banner
Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Long An giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 36

Ngày 19/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Long An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9737/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Long An giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, triển khai, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 phù hợp với Chiến lược Quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 2030, Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trong doanh nghiệp. Giai đoạn 2025- 2030, tỷ trọng đóng góp của chỉ số tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh ở mức trên 50%.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp mũi nhọn, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, vận tải, logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tận dụng tối đa lợi thế của tỉnh, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến năm 2030, tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực nêu trên đạt tối thiểu 45%.

Đến năm 2025, đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt tối thiểu 1,2% - 1,5% GRDP, trong đó tổng chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (từ ngân sách và xã hội) đạt 0,8% - 1% GRDP và đóng góp của xã hội cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chiếm 60% - 65%. Đến năm 2030, đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt 1,5% - 2% GRDP, trong đó tổng chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 1% - 1,2% GRDP và đóng góp của xã hội cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chiếm 65% - 70%. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh đạt nhóm tốt.

Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 10 người trên một vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên một vạn dân; trong đó chú trọng phát triển nhân lực trong khu vực doanh nghiệp.

Hệ thống tổ chức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian thị trường khoa học công nghệ, nhất là tổ chức công lập được cơ cấu lại gắn với định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh theo hướng tự chủ, liên kết, hiện đại. Đến năm 2030, có ít nhất 20 tổ chức có chức năng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung gian thị trường khoa học và công nghệ, trong đó phấn đấu có ít nhất 01 tổ chức xếp hạng khu vực, thế giới.

 

Đến năm 2030, số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng hai lần so với năm 2020; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt ít nhất 40% trong tổng số doanh nghiệp.

Số lượng đơn đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng,…) tăng trung bình 10% - 15%/năm, 10% - 15% trong số đó được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài; đến năm 2030, trên 80% sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, đặc thù cấp tỉnh, sản phẩm OCOP,… được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Đến năm 2030 triển khai đặt hàng thực hiện ít nhất 100 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, để chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân; trong đó ưu tiên các nhiệm vụ có gắn kết trực tiếp doanh nghiệp để nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng kết quả hoặc triển khai để tạo ra sản phẩm thực tế, kết nối thị trường, thương mại hóa.

Phát triển hạ tầng tiêu chuẩn, đo lường của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển của tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 có 100 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; 50 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng; 20 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 25 sản phẩm hàng hóa được hỗ trợ áp dụng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm.

Kế hoạch đề ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm Đổi mới cơ chế, nâng cao năng lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đổi mới về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo và phát triển các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thương mại; Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Chủ động hợp tác về khoa học và công nghệ; Tăng cường đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất cho khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao chất lượng thông tin khoa học và công nghệ.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ. Thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả việc thực hiện./.

Văn phòng Sở (NTBT)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1