image banner
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Lượt xem: 139
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tại tỉnh Long An (Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tuyển chọn năm 2024 theo phụ lục Quyết định số 4930/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh đính kèm).

1.     Thành phần hồ sơ dự tuyển

- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức theo quy định của pháp luật (Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức chủ trì, Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý khác).

- Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (mẫu B5-PĐK).

- Thuyết minh nhiệm vụ (mẫu B6-TMNV).

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Biểu B1-3-LLTC).

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).

-  Lý lịch khoa học của thành viên chính, thư ký khoa học (Biểu B1-4-LLCN). Tài liệu này phải có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự trong trường hợp hồ sơ được Hội đồng tư vấn tuyển chọn kiến nghị trúng tuyển.

- Lý lịch khoa học chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (trong trường hợp có chuyên gia tham gia thực hiện).

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ và văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (trong trường hợp có tổ chức tham gia phối hợp thực hiện) (Biểu B1-5-PHNC và Biểu B1-6-LLTCPHNC).

- Giấy đồng ý tiếp nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành trong 02 năm gần nhất của tổ chức tham gia góp vốn.

- Đối với các nhiệm vụ có yêu cầu về vốn đối ứng cần phải có phương án huy động vốn đối ứng tương ứng với từng trường hợp cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ chứng minh nguồn vốn và cam kết sử dụng nguồn vốn vào đối ứng thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: văn bản cam kết và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với trường hợp vay vốn tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ.

- Tài liệu liên quan khác trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn, giao trực tiếp.

2. Số lượng hồ sơ

Hồ sơ gồm 01 bộ, sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu) ghi trên USB. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ.

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ nhiệm nhiệm vụ.

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Nơi nhận hồ sơ 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Số 4, Đường Song Hành, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Đến hết 17 giờ 00 ngày 18/6/2024.

Lưu ý:

- Hồ sơ không hoàn trả lại. Thành phần hồ sơ là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực theo quy định hiện hành.

- Dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 62/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.

- Thời điểm nộp hồ sơ được tính là ngày ghi ở dấu bưu điện của bưu điện Thành phố Tân An (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc tính theo dấu “đến” của văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung, sửa đi phải nộp trong thời gian quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin, tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An qua điện thoại: 0976205911 - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ –Trương Như Ý  (trong giờ hành chính).

Nội dung đính kèm:

3583_QĐ-UBND_27-04-2023_QĐ-UBND UY QUYEN CTr PHAT TRIEN TAI SAN TRI TUE (SKHCN 234) R.signed.pdf

4930_QĐ-UBND_22-05-2024_QD-UBND DANH MUC NHIEM VU KHCN 2024 (802).signed.pdf

Bieu mau.docx
Nguyễn Ngọc Bưởi
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1