image banner
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phòng Quản lý Khoa học

 

Phòng Quản lý công nghệ

- ThS.Huỳnh Trung Hòa

     ThS.Huynh Trung Hoa.png

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0272 3522885 - 0918 606 953

Email: trunghoa@longan.gov.vn

- ThS. Trần Thị Thanh Thúy

hinh the Thanh Thuy.jpg

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0272 3832615 - 0904 474 605

Email: thuynguyen34567@longan.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

- Giúp lãnh đạo sở thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghệ trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

a) Về hoạt động nghiên cứu khoa học

- Tham mưu thành lập và xây dựng qui chế hoạt động hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Tham mưu các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm, 5 năm của tỉnh; hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thành phố các tổ chức khoa học và công nghệ về hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống;

- Quản lý các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

- Tổ chức tuyển chọn, xét chọn, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ và các hoạt động khác; quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc thử nghiệm các kết quả khoa học và công nghệ đã được đánh giá;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh và cấp Nhà nước trên địa bàn.

b) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

c) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; tham gia xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

đ) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

e) Hỗ trợ ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; hướng dẫn các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ;

h) Tham mưu và tham gia tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh;

i) Về hợp tác khoa học công nghệ:

- Tham mưu triển khai hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ của sở với các tổ chức, cá nhân và các địa phương trong và ngoài nước;

- Thường trực triển khai các chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ của tỉnh, của sở.

k) Thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement