image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025
Lượt xem: 223
Căn cứ Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025; Thực hiện văn bản số 4433/SKHĐT-TT ngày 30/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên đia bàn tỉnh Long An đến năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025" ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh.

- Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại tỉnh Long An. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phấn đấu đến cuối năm 2025, hỗ trợ ít nhất 02 mô hình, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

2.1. Tuyên truyền, triển khai các giải pháp thực hiện tốt nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Tuyên truyền về chủ trương khuyến khích lập nghiệp, khởi nghiệp của tỉnh và nội dung của Đề án bằng nhiều hình thức (đăng trên Trang thông tin điện tử cơ quan, thông qua hội thảo, hội nghị...).

- Chủ động tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp phối hợp với cơ quan triển khai thực hiện Đề án.

- Phát triển Trang thông tin điện tử của cơ quan hiện đại và hỗ trợ đăng tải phổ biến  thông tin cho doanh nghiệp như: kế hoạch, chương  trình, dự  án, hoạt động hỗ trợ  doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); thông  tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về  tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin  khác  theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 03/7/2018 về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 và Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày  23/04/2019 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày  31/12/2014 của UBND tỉnh Long An quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An.

2.2. Hỗ trợ DNNVV nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

- Tăng cường tìm kiếm, hỗ trợ theo chính sách nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Long An (Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày  23/04/2019 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày  31/12/2014 của UBND tỉnh Long An quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An).

- Hỗ trợ các tổ chức sản xuất tập thể, các doanh nghiệp khoa học công nghệ và các tổ chức nghiên cứu tạo ra các sản phẩm sáng tạo trong tỉnh xác lập quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo cơ sở pháp lý về nhãn hiệu cho các đặc sản truyền thống của tỉnh, từng bước bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất, người tiêu dùng trong quá trình hội nhập.

- Tiếp tục tổ chức khảo sát, tư vấn, đào tạo và đánh giá hệ thống nhằm triển khai mô hình điểm về xây dựng, áp dụng hệ thống chất lượng quản lý, công cụ năng suất chất lượng…tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

- Tuyên truyền phổ biến các chính sách về nghiên cứu, đổi mới công nghệ, các chính sách hỗ trợ tư vấn cho DNNVV.

- Đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia về hệ thống quản lý chất lượng, công cụ năng suất chất lượng và thẩm định công nghệ.

- Khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng, chuỗi giá trị và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Hướng dẫn về phương pháp luận, trình tự thủ tục đăng ký thực hiện, công nhận kết quả thực hiện đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức khởi nghiệp ĐMST.

2.3. Tham mưu UBND tỉnh thí điểm thành lập hoặc hỗ trợ, phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung phục vụ cho khởi nghiệp

- Phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư thành lập, quản lý Trung tâm khởi nghiệp ĐMST của tỉnh, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong Đề án thành lập trung tâm khởi nghiệp ĐMST tỉnh Long An.

- Khảo sát, học tập kinh nghiệm các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tùy thuộc cơ chế chính sách và điều kiện thực tế của tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành lập các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung phục vụ cho khởi nghiệp.

2.4. Triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các doanh nghiệp; hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế

- Tổ chức các lớp tập huấn về năng suất chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.

- Phối hợp Tỉnh Đoàn định kì hàng năm tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ, đăng kí sở hữu trí tuệ, bản quyền thương hiệu cho các sản phẩm do thanh niên khởi nghiệp.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham dự, trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ tại các triển lãm, chợ công nghệ thiết bị.

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian: bắt đầu Quý I năm 2020, kết thúc năm 2025.

2. Kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được UBND tỉnh phân bổ theo từng năm và các nguồn kinh phí xã hội hóa theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Quản lý Công nghệ chủ trì, phối hợp với các phòng và đơn vị triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST cụ thể theo từng năm.

Phòng Quản lý Khoa học chủ trì, phối hợp với các phòng và đơn vị triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ về việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học không sử dụng ngân sách nhà nước.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025./.

File đính kèm: QD-DEANKHOINGHIEP-DEAN.docx.signed.pdf   4433 SKHDT KH trien khai De an.pdf  959 KH-SKHCN ke hoach khởi nghiệp.pdf

Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN-ĐN

Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1